دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: محمدحسین مهدیان راد، ۱۳۹۸

ارتباط بین توسعه منابع انسانی و عملکرد مالی با نقش میانجی عملکرد عملیاتی

چکیده در این تحقیق تلاش شده است تا عملکرد عملیاتی: واسطه بین برنامه های توسعه سرمایه انسانی و عملکرد مالی را بررسی کند. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق توصیفی، پیمایشی و همبستگی محسوب می‌گردد. جامعه آماری این پژوهش، کلیه کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی به تعداد144 نفر می‌باشد که به روش شرشماری مورد انتخاب قرار گرفت. روش جمع‌آوری داده‌ها از طریق پرسشنامه 32 سوالی استاندارد برگرفته از مطالعه جاشوا و همکاران(2019) بوده است. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها بر حسب فرضیه‌های این پژوهش، از روش آمار توصیفی و آمار استنباطی، که جهت انجام تحلیل عاملی از نرم‌افزار SPSS و جهت بررسی و تحلیل فرضیات تحقیق از روش معادلات ساختاری از نرم‌افزار لیزرل استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیات نشان داد بین برنامه¬های توس

کلیدواژه‌ها: عملکرد عملیاتی، عملکرد مالی، توسعه سرمایه انسانی

M.A. Thesis:

The relationship between human resource development and financial performance with the mediating role of operational performance

Abstract This study attempts to examine the operational performance: the mediator between human capital development plans and financial performance. The present study is applied in terms of purpose and descriptive, survey and correlational. The statistical population of this study consisted of all employees of National Petroleum Products Distribution Company (144 persons) selected by census method. Data were collected through a standard 32-item questionnaire from the study of Joshua et al. (2019). Descriptive statistics and inferential statistics were used to analyze the data according to the hypotheses of this study. SPSS software was used for factor analysis and LISREL software was used to analyze the research hypotheses. The hypotheses test results showed that there is a significant relationship between human capital development programs and financial performance. There is a significant relationship between operational performance and financial performance There is a significant relationship between human capital development programs and financial performance with the mediating role of operational performance.

Keywords: Operational performance, financial performance, human capital development