دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: احسان فاضلی درقدم، ۱۳۹۸

بررسی تاثیر کارآفرینی اجتماعی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی صلاحیت های متمایز در بازار یابی

هدف این پژوهش بررسی تاثیر کارآفرینی اجتماعی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی صلاحیت های متمایز در بازاریابی می¬باشد. این پژوهش از نظر هدف جزء پژوهش¬های کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی-پیمایشی می باشد. آماری این پژوهش، کلیه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار به تعداد 3000 نفر می‌باشد که از این تعداد، 278 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند که جهت تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده گردید. جهت انتخاب نمونه مناسب از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شده است. روش جمع‌آوری داده‌ها از طریق پرسشنامه بوده است. سنجش اعتبار متغیرها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای متغیرهای صلاحیت های متمایز در بازاریابی، عملکرد سازمانی و کارآفرینی اجتماعی به ترتیب 92/0، 81/0و 89/0 محاسبه شد. ¬روایی محتوا پرسشنامه توسط استادراهنما مورد تایید قرار گرفت. جهت تجزیه وتحلیل آماری از روش تحلیل عاملی با استفاده از نرم افزار SPSSنسخه 19 و روش مدل ساختاری با نرم افزار LISREL نسخه 8/8 استفاده گردید. نتایج نشان داد کارآفرینی اجتماعی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی صلاحیت های متمایز در بازاریابی تاثیردارد. همچنین نتایج نشان داد کارآفرینی اجتماعی و صلاحیت های متمایز در بازاریابی بر عملکرد سازمانی تاثیردارد

کلیدواژه‌ها: صلاحیت های متمایز در بازاریابی ، عملکرد سازمانی ، کارآفرینی اجتماعی

M.A. Thesis:

The impact of social entrepreneurship on organizational performance with the mediating role of distinct competencies in marketing

The purpose of this study is to investigate the impact of social entrepreneurship on organizational performance with the mediating role of distinct competencies in marketing. This research is an applied research component in terms of purpose and a descriptive-survey method. The statistical population of this study was all 3000 employees of Sabzevar University of Medical Sciences, out of which 278 were selected as statistical sample. Morgan table was used to determine the sample size. Simple random sampling method was used to select the appropriate sample. Data were collected through a questionnaire. Validity of variables was calculated using Cronbach's alpha coefficient for the variables of distinct competencies in marketing, organizational performance and social entrepreneurship, respectively, 0.92, 0.81 and 0.89, respectively. Content validity of the questionnaire was confirmed by the site survey. Factor analysis was performed using SPSS software version 19 and structural modeling method with LISREL software version 8.8 was used for statistical analysis. The results showed that social entrepreneurship influences organizational performance with the mediating role of distinct competencies in marketing. The results also showed that social entrepreneurship and distinct competencies in marketing influence organizational performance.

Keywords: Distinct competencies in marketing, organizational performance, social entrepreneurship