دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: نگار فخاری، ۱۳۹۸

بررسی چالش ها و موانع حقوقی نظارت برنظام بانکی در ایران

اهمیت بانک در اقتصاد در زمینه جذب سرمایه های مالی و وام دهی به صنایع تولیدی و صنعتی و رشد و شکوفایی اقتصادی باعث شده است تا یکی از مهمتری فاکتور های مهم در اقتصاد که در رشد اقتضادی هم موتر می باشد در نظر گرفته شود. بانکها در نظام اقتصادی باید ای توانایی را داشته باشند که بتوانند از یک طرف سرمایههای خرد را جذب کنند و بعد از طرف دیگر در قالب تسهیلات به واحدهای تولیدی و صنعتی خدمات بدهند تا باعث تقویت آنها شده و در نتیجه واحدهای تولیدی بتوانند نقش خود را در اقتصاد ملی به درستی ایاا کنند. بنابرای نقش بازار پولی را بانک ها بازی می کنند چرا که در حاظ ارزش پول و پشتیبانی در تأمی سرمایه مالی برای واحدهای تولیدی و صنعتی، و از طرفی ارائه تسهیلات مالی و اعتباری به مردم در قالب وام های قرض الحسنه ، جعاله ، سپرده گذاری و ... نقش مهمی را ایاا می کنند.و در انجام فعالیت های اقتصادی از ابزارهایی استااده می کنند که میتوان از اوراق قروه، سپرده، بهادار، مدت دار نام برد. بنابرای بایستی بر عملکرد بانک ها نظارت شود که در ایران به عهده ی بانک مرکزی می باشد. نظارت بر نظام بانکی در ایران در صورتی موتر است که موجب ایجاد چالش و مانع در نظارت بر بانک ها ایجاد نکند و از میزان سوددهی و عملکرد ماید بانک ها کاسته نشود.از طرفی برای کاهش موانع و ایجاد چالش ها محدوده ای نظارت بر بانک ها بایستی مشخص و روش باشد

کلیدواژه‌ها: موانع و چالش ها ، نظام بانکی ، نظارت ، ایران

M.A. Thesis:

investigate the challenges and legal barriers of supervising the banking

The importance of the bank in the economy in attracting financial and lending capital to manufacturing and industrial industries and economic growth and prosperity has made it one of the most important factors in the economy that is also affecting growth. Banks in the economic system must be able to attract micro-funds on the one hand, and on the other hand, serve as facilities for production and industrialization to strengthen them, and thus produce units to play their role in The national economy will function properly. Therefore, the role of the money market is played by banks because they maintain the value of money and support financing of industrial and industrial units, as well as providing financial and credit facilities to people in the form of loans, mortgages, deposits and ... play an important role. And in doing business, they use tools that can be called bonds, deposits, securities, long-term bonds. Therefore, the performance of banks, which is the responsibility of the central bank in Iran, should be monitored. Supervision of the banking system in Iran is effective if it does not create challenges and impediments in the supervision of banks and does not diminish the profitability and useful performance of banks. On the other hand, the scope of such supervision over banks is reduced. It should be clear.

Keywords: Barriers and Challenges, Banking System, Supervision, Iran, Tokyo