دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: محمدابراهیم براتی، ۱۴۰۰

جایگاه حقوقی سازمان بهزیستی نسبت به افراد کم توان ذهنی در نظام حقوق ایران

چکیده در باره وضعیت افراد کم توان ذهنی و نقش سازمان بهزیستی و استانداردهای حاکم در زمینه آنان سخن بسیار آمده ، اما در حوزه حقوقی این قشر خلاء بسیار مشهود است . هدف پژوهش حاضر آنست که علاوه بر بررسی سیر قوانین و مقررات تصویبی ، نقش بهزیستی ، سیاست های راهبردی، چالش های عینی وضوابط قانونی مرتبط با وضعیت خاص این گروه از اجتماع در راستای بهره مندی از قوانین عمومی و خاص بحث گردد و ضرورت التفات حقوقی به حقوق افراد کم توان ذهنی و دسترسی هر چه بیشتر به تسهیلات و خدمات بررسی شود که نیازمند پی گیری دستگاههای ذیربط خصوصاً بهزیستی می باشد. به تناسب رشد جمعیت در جهان یکی از مهمترین چالش های فراوان دولت ها و ارگانها علی الخصوص سازمان بهزیستی آنها ایجاد عدالت اجتماعی و اعتلای حقوقی افراد و بهره منمدی از آن است و در این میان توجه به حقوق آن دسته از افراد که دچار نقص ها ، محرومیت ها یا مشکلات خاص اند و بنا به دلایلی به حمایت های مضاعف نیاز دارند، مورد توجه قرار گیرد، چنان که امروزه کیفیت هر جامعه ای را با چگونگی رفتار آنان با آسیب پذیرترین شهروندان آن جامعه می سنجند. واژگان کلیدی : سازمان بهزیستی ، افراد کم توان ذهنی، جایگاه حقوقی، محرومیت، قوانین

کلیدواژه‌ها: واژگان کلیدی : سازمان بهزیستی ، افراد کم توان ذهنی، جایگاه حقوقی، محرومیت، قوانین

M.A. Thesis:

Legal Status of Welfare Organization for Mentally Retarded Persons in Iranian Law System

Abstract Much has been said about the situation of people with mental disabilities and the role of the welfare organization and the governing standards in this field , but in the Legal status of this group, a vacuum is very evident. The purpose of the present study is to dexamine the role of the welfare organization, strategic policies, objective challenges and legal criteria related to the specitic situation of this group in the community in order to benefit from general and specific laws, in addition to examining the course of approved laws and regulations. The need for legal attention to the rights of the mentally handicapped and to provide more access to the facilities and sevices of the welfare organization. In proportion to the increase in world population, one of the important challenges facing governments, especially the welfare organization, is to create social status and promote the rights of individuals and use it . In the meantiome it seems necessary to pay double attention and support to the rights of people with disabilities, deprivations and special problems. In such a way that today, the quality of any society is measured by how they treat the vulnerable citizens. Ke words: welfare organization, intellectual disability, Legal status, deprivaation, laws.

Keywords: Ke words: welfare organization, intellectual disability, Legal status, deprivaation, laws.