دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: محمدجواد محمدی، ۱۳۹۸

رابطه بین ارزش درک شده با رضایت و وفاداری مشتری

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین ارزش درک شده با رضایت و وفاداری مشتری می¬باشد. این پژوهش از نظر هدف جزء پژوهش¬های کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه‌ی مشتریان مخابرات به تعداد نامحدود بودند در نمونه آماری تحقیق حاضر با توجه به فرمول کوکران برای جوامع نامحدود تعداد 384 نفر برآورد شده است که این تعداد پرسشنامه به صورت تصادفی ساده بین نمونه مورد نظر توزیع شد. جهت جمع آوری اطلاعات از دو روش کتابخانه ای ومیدانی استفاده شده است. ابزار گردآوری داده¬ها پرسشنامه پرسشنام? استاندارد استفاده شد. سنجش اعتبار متغیرها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 79/0 محاسبه شد. ¬روایی محتوا پرسشنامه توسط اساتید متخصص مورد تایید قرار گرفت. جهت تجزیه وتحلیل آماری از روش تحلیل عاملی با استفاده از نرم افزار SPSSنسخه 19 و روش مدل ساختاری با نرم افزار LISREL نسخه 8/8 استفاده گردید. نتایج نشان داد بین مولفه های ارزش درک شده بر رضایت مشتری و وفاداری مشتری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد همچینن ارزش درک شده رابطه بین رضایت مشتری و وفاداری مشتری را میانجی گری می کند

کلیدواژه‌ها: رضایت مشتری، وفاداری مشتری، ارزش درک شده

M.A. Thesis:

Relationship between perceived value with customer satisfaction and customer loyalty

The purpose of this study was to investigate the relationship between perceived value with customer satisfaction and loyalty. This research is an applied research component in terms of purpose and a descriptive-survey method. The statistical population of this study consisted of all telecommunication customers with unlimited number. In the statistical sample of the present study, according to Cochran formula for unlimited communities, it was estimated that 384 people were distributed randomly among the sample. Library and field methods have been used for data collection. Data were collected using a standard questionnaire. Validity of the variables was calculated 0.79 using Cronbach's alpha coefficient. Content validity of the questionnaire was approved by expert teachers. Factor analysis was performed using SPSS software version 19 and structural modeling method with LISREL software version 8.8 was used for statistical analysis. The results showed that there is a positive and significant relationship between perceived value components on customer satisfaction and customer loyalty as well as perceived value mediates the relationship between customer satisfaction and customer loyalty.

Keywords: Customer Satisfaction, Customer Loyalty, Perceived Value