دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: حمیده رحیمی فرد، ۱۳۹۸

بررسی وضعیت درآمدهای اختصاصی در نظام حقوقی اقتصادی ایران

مطابق ماده چهارده قانون محاسبات عمومی، درآمد اختصاصی برای مصرف خاص مشخص شده است، در بودجه کشور اصولا درآمدهای اختصاصی برای این عناوین خاص منظور می گردند. به طور کلی می توان گفت دستگاه هایی که از درآمدهای اختصاصی استفاده می کنند در سه گروه اصلی قابل بررسی می باشند. دسته اول دستگاه هایی هستند که درآمد دولت را وصول می نمایند، دسته دوم دستگاه هایی هستند که خدماتی اضافه بر وظایف حاکمیتی انجام می دهند و در نهایت دسته سوم دستگاه هایی هستند که به دلیل اهمیت استقلال مالی شان قانونگذار برای آن ها درآمد اختصاصی در نظر گرفته است. در ارتباط با فلسفه وضع نهاد درآمد اختصاصی می توان گفت که در واقع هدف وضع آن توسط قانونگذار یا جبران خدمتی است که مازاد بر وظایف حاکمیتی توسط توسط دستگاه انجام می پذیرد و یااینکه هدفی اساسی است که وضع قواعدی خاص برای درآمدهای عمومی را توجیه پذیر می کند. وضع و تعریف درآمد اختصاصی به دلیل روشن نبودن امور حاکمیتی با مشکل مواجه شده است . واژگان کلیدی: درآمد عمومی، درآمد اختصاصی، حقوق بودجه، درآمد-هزینه، جمعی – خرجی.

کلیدواژه‌ها: واژگان کلیدی: درآمد عمومی، درآمد اختصاصی، حقوق بودجه، درآمد-هزینه، جمعی – خرجی.

M.A. Thesis:

A Study of the Status of Special Income in the Legal System of Iran

According to Article 14 of the General Accounting Act, specific revenue is designated for specific consumption, with the state budget allocating revenue specifically for these specific items. Generally speaking, devices that use proprietary revenue can be classified into three main groups. The first are devices that collect government revenue, the second are devices that provide services in addition to sovereignty, and the third are devices that provide them with dedicated revenue because of the importance of the legislator's financial independence. has taken. With regard to the philosophy of the establishment of a dedicated income institution, it can be argued that it is intended by the legislator or a compensation service that performs a surplus of sovereignty by the apparatus or that it is a fundamental purpose that justifies the establishment of specific rules for public revenue. Slow. Specific income has been difficult to define and define due to lack of clear governance.

Keywords: : Public Income, Dedicated Income, Budget Salary, Income-Expense, Collective-Expenditure.