دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: نگار مهدی زاده، ۱۳۹۹

بررسی شروط الحاقی در قراردادهای حمل و نقل هوایی

شروط الحاقی از پدیده های جدید دنیای حقوق میباشند که معلول تحولات جدید اجتماعی و اقتصادی هستند. برخی از شرکتها و بنگاههای اقتصادی به لطف موقعیت برتر قراردادی که مرهون انحصار و موقعیت برتر اقتصادی آنها میباشد، حداکثر منافع خود را در قرارداد لحاظ کرده و در قالب شروطی به طرف مقابل تحمیل می کنند و از آنجا که طرف ضعیف قرارداد قادر نیست تا مطالبات خود را از طرق دیگر تامین نماید به ناچار به این نابرابری قراردادی تن داده و این شروط را قبول میکند. نمونه موردی این دسته از شروط را میتوان در قراردادهای حمل و نقل هوایی مشاهده نمود که عمدتاً صحنه تحمیل منافع حداکثری شرکت های هوایی بر مسافران و مصرف کنندگان خدمات حمل و نقل هوایی میباشد. در این تحقیق به شیوهای توصیفی و تحلیلی ماهیت حقوقی این دسته از شروط را به همراه مصادیق آن مورد بررسی قرارد داده و در نهایت وضعیت حقوقی این دسته از شروط را تبیین و تشریح کرده ایم. نتایج تحقیق مشخص میسازد که حقوق حمل و نقل هوایی هنوز در این رابطه نتوانسته قوانین مشخصی را وضع و تدوین نماید و تنها با توسل به عمومات قواعد حقوقی و نیز قوانین دیگر در رابطه با این شروط اتخاذ تصمیم میشود.

کلیدواژه‌ها: واژگان کلیدی شرط الحاقی، شرط تحمیلی، قرارداد مصرف، قرارداد حمل و نقل هوایی

M.A. Thesis:

Adhesion terms in the Air transportation cotracts

Additional terms are new legal phenomena that are the result of new social and economic developments. Some companies and businesses, due to the superior contractual position that is due to their monopoly and superior economic position, consider their maximum benefits in the contract and impose it on the other party in the form of terms. And since the weak side of the contract is not able to meet its demands in other ways, it will inevitably accept this contractual inequality and accept these terms. A case study of these conditions can be seen in air transport contracts, which is mainly the scene of imposing the maximum benefits of airlines on passengers and consumers of air transport services. By conducting an analytical-descriptive research method, this article aims to examined the legal nature of this category of terms along with its examples, and finally we have explained the legal status of this category of terms. The results of the research show that certain rules have not yet been established in air transport law And About these terms, decisions will be made only by appealing to the general rules of law and other laws. Keywords

Keywords: Additional terms, Unfair terms, Consumer Contract, Air transportation contract