دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مجید رسائی، ۱۳۹۸

تاثیر اعتقادات ،نگرش ها و سازو کارها بر رفتار مصرف آب پایدار

با توجه به کمبود منابع آب و کاهش قابل توجه و چشمگیر بارندگی در سالهای اخیر ، بحث مصرف بهینه و مناسب آب بیشتر مورد توجه قرار گرفته است . از این رو هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر اعتقادات نگرشها و سازو کارها بر رفتار مصرف آب پایدار می باشد. به این منظور پرسشنامه ای شامل 32 سوال در بین مشترکین آب شهرستان سبزوار و جوین در مناطق مختلف بصورت تصادفی توزیع گردید. فرضیه های تحقیق با استفاده از روش معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفت . یافته های تحقیق نشان داد که اعتقادات مطلوبیت گرائی، اعتقادات اکولوژیکی، اعتقادات شدت خشکسالی و اعتقادات به مفهوم منابع آب ، تاثیر مثبت و معناداری بر نگرش مردم نسبت به مصرف آب و صرفه جوئی دارد . همچنین اعتقادات مذکور بر رفتار مصرف آب مردم ، تاثیر مثبت و معناداری داشته و نیز منجر به بهبود سازوکارهای مصرف آب می شود . بنابر این نتایج این تحقیق حاکی از آنست که اعتقادات مردم می تواند نقش مهمی در نگرش و رفتار آنها در بهبود مصرف آب ایفا نماید .

کلیدواژه‌ها: اعتقادات مطلوبیت گرائی، اعتقادات اکولوژیکی، اعتقادات شدت خشکسالی و اعتقادات به مفهوم منابع آب و رفتار مصرق آب پایدار

M.A. Thesis:

the effect Beliefs, Attitudes and Compatibility on Sustainable water consumption behavior.

Due to the scarcity of water resources and the significant and significant reduction of rainfall in recent years, the issue of optimal and appropriate water use has become more and more important. Therefore, the purpose of this study is to observe the effect of beliefs and attitudes mechanisms on sustainable water use behavior. For this purpose, a questionnaire including 32 questions was distributed randomly among the subscribers of Sabzevar and Jouin in different regions and the research hypotheses were tested using structural equation method. The findings showed that between utilitarian beliefs, ecological beliefs, drought severity beliefs and beliefs about the concept of water resources have a positive and significant effect on people's attitude towards water consumption and saving, and also these beliefs have a positive and significant effect on people's water use behavior. Significant and also improve water consumption mechanisms. Therefore, the results of this study suggest that people's beliefs can play an important role in their attitudes and behaviors in improving water consumption and therefore it is suggested that people's beliefs can be influenced in different ways and thus water consumption can be improved. Directed to the optimum state.

Keywords: Keywords: Utility beliefs, Ecological beliefs, Drought severity beliefs, and Water resources beliefs