دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مریم دانشور عنبران، ۱۳۹۸

مدیران منصوب شده از طرف بانک ها ،نگهداشت وجه -نقد شرکت ها و حساسیت سرمایه گذاری وجوه نقد

یکی از بحث‌برانگ ی زتر ی ن موضوع‌ها ی مدیریت مالی، مدیریت وجه نقد است . چگونگی به کار گرفتن منابع شرکت و به‌و ی ژه وجوه داخلی، تصمیمی مهم در تضاد بین سهامداران و مدیران است. مدیران با انتخاب ترکیب مناسبی از دارا یی‌ ها و بده ی‌ ها سعی دارند تا به هدف حداکثر کردن ارزش سهام شرکت برسند . مد ی ران منصوب شده بانک ی ، برا ی شرکت ها یی که در آن تأم ی ن مال ی بانک به عنوان یکی مهمتر ی ن منبع تام ی ن مال ی خارج ی ، سودمند هستند. در این پژوهش رابطه بین مد ی ران منصوب شده از طرف بانک‌ها، نگهداشت وجه نقد شرکت‌ها و حساس ی ت سرما ی ه‌گذار ی وجوه نقد در نمونه ای متشکل از 212 شرکت شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1392 تا 1396 مورد ارزیابی قرار گرفت. در این تحقیق برای اندازه گیری متغیر مدیران منصوب شده بانک و حساسیت سرمایه‌گذاری جریان وجه نقد از تعاریف ارائه شده در پژوهش چائوهان و همکاران ( 2018 ) استفاده شده است. یافته?های پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون به روش پانل دیتا نشان داد که شرکت های دارای مدیران منصوب شده بانک میزان نسبت نگهداشت وجه نقد کمتری دارند. همچنین بین جریان وجه نقد و حساسیت سرمایه گذاری جریان نقد رابطه وجود دارد و مدیران منصوب شده از طرف بانک رابطه بین متغیرهای مذکور را تعدیل می کند.

کلیدواژه‌ها: سطح نگهداشت وجه نقد، مدیران منصوب شده از طرف بانک، حساسیت سرمایه گذاری وجه نقد

M.A. Thesis:

Managers appointed by banks, corporate funds, cash sensitivity and investment sensitivity

One of the most controversial issues in financial management is cash management. How the resources of the company are used, and especially the internal ones, is an important decision in the conflict between shareholders and managers. Managers try to achieve the goal of maximizing the value of a company's stock by choosing the right mix of assets and liabilities. Appointed bank managers are beneficial to companies where bank financing is one of the most important sources of external financing. In this study, the relationship between managers appointed by banks, corporate cash holdings and cash investment sensitivity in a sample of 212 companies listed in Tehran Stock Exchange during 2014 - 2018 was evaluated. In this study, we used the definitions given in Chauhan et al. (2018) to measure the variables of bank appointed managers and cash flow investment sensitivity. Research findings using panel data regression analysis showed that companies with appointed bank managers have lower cash holding ratio. There is also a relationship between cash flow and cash flow investment sensitivity, and bank-appointed managers moderates the relationship between these variables

Keywords: Cash holding level, Bank-appointed managers, Cash investment sensitivity