دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: رضا غفوری، ۱۳۹۸

تأثیر بحران مالی بر نسبت قیمت به ارزش دفتری و هزینه ی سرمایه ی ضمنی

هزینه¬ی سرمایه¬ی ضمنی یکی از مباحث اصلی در ادبیات مالی تصمیم گیری و انتخاب راه کارهای بهینه در خصوص سرمایه گذاری وجوه و ساختار سرمایه به منظور افزایش ارزش کلی واحد اقتصادی است. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر بحران مالی بر نسبت قیمت به ارزش دفتری و هزینه¬ی سرمایه¬ی ضمنی شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. به این منظور اطلاعات مربوط به 140 شرکت فعال در بورس طی سال¬های1393 تا 1397 جمع¬آوری و با استفاده از نرم¬افزار آماری ایویوز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روش پژوهش از نوع رگرسیون چند متغیره و داده¬های تابلویی می¬باشد. بر اساس نتایج پژوهش و آزمون¬های آماری می¬توان گفت که بین بحران مالی و نسبت قیمت به ارزش دفتری رابطه¬ی منفی و معناداری وجود دارد. هم¬چنین بین بحران مالی و هزینه¬ی سرمایه¬ی ضمنی نیز رابطه¬ی مثبت و معناداری وجود دارد. در شرایط بحرانی، تأمین مالی با هزینه¬های زیادی همراه می¬شود و لذا هزینه¬ی سرمایه افزایش می¬یابد. هم¬جنین در شرایط بحران مالی میزان ریسک شرکت¬ها افزایش یافته و با افزایش میزان ریسک، سرمایه¬گذاران نرخ بازده بیشتری را از شرکت مطالبه نموده و هزینه¬ی سرمایه افزایش می¬یابد

کلیدواژه‌ها: بحران مالی، هزینه‌ی سرمایه‌ی ضمنی و نسبت قیمت به ارزش دفتری

M.A. Thesis:

The Effect of Financial Distress on Price-to-Book value Ratio and the Implied Cost of Capital

Implied cost of capital is one of the major issues in financial decision making and choosing the optimal ways to invest funds and capital structure to increase the overall value of the entit. Purpose of the present research is to investigate the effect of financial crisis on the ratio of price to book value and the cost of implicit capital of listed companies in Tehran Stock Exchange.. To this end, information about 140 active companies in the stock market during the years 2014 to 2018 was collected and analyzed using the software EVIEWS. The research method is a multivariate regression and based on the panel data. According to the results of the research and statistical tests, we can say that there is a negative and significant relationship between financial crisis and the price-to-book ratio. Also, there is a positive and significant relationship between financial crisis and the implied cost of capital. In critical situations, financing can be costly and so the cost of capital increases. In times of financial crisis, corporate risk levels have increased, And as the risk increases, investors demand a higher rate of return from the company, so the cost of capital increases.

Keywords: Implied cost of capital, financial crisis, price-to-book ratio