دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: اسماعیل اکبری، ۱۳۹۹

ضوابط حقوقی کشف و بازجویی مقدماتی جرایم اینترنتی

رکن قانون بزه جعل رایانه ای ماده 734 قانون مجازات اسلامی می باشد. بستر انجام بزه جعل رایانه ای، فضای سایبر است و فضای سایبر فضایی غیر مادی و ناملموس است که توسط رایانه ها و شبکه های رایانه ای به وجود آمده است و دنیایی مجازی را در کنار دنیای واقعی ما به وجود آورده است. هدف از پایان نامه مذکور بررسی و شناخت ضوابط حقوقی کشف و بازجویی مقدماتی جرایم اینترنتی می باشد نوع مطالعه پژوهش حاضر روش توصیفی تحلیلی و از نظر هدف کاربردی می باشد. بر اساس نتایج قانونگذار با تصویب قانون - جرائم رایانه ای در سال 1388 و قانون آیین دادرسی جرائم رایانه ای در سال 1393 در راستای قانونی بودن جرم، مجازات و رسیدگی قوه قضائیه را موظف کرده است که به تناسب ضرورت شعبه یا شعبی از دادگاه های کیفری را برای رسیدگی به جرم رایانه ای اختصاص دهد. اجازه تفتیش و توقیف در داده ها، سامانه های رایانه ای و مخابراتی جهت دسترسی به داده های مجرمانه به کار رفته را داده است نتایج نشان داد طبق ماده 90 آیین دادرسی کیفری جدید، تحقیقات مقدماتی، مجموعه اقدامات قانونی است که از سوی بازپرس یا دیگر مقامات قضائی، برای حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافت و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم انجام می شود.

کلیدواژه‌ها: واژگان کلیدی: فضای مجازی، تحقیقات مقدماتی، اینترنت، جرایم سایبری، حریم خصوصی

M.A. Thesis:

Legal criteria for the detection and interrogation of Internet crime

????/???? The pillar of the law of computer forgery is Article 734 of the Islamic Penal Code. The platform for committing the crime of computer forgery, It is cyberspace, and cyberspace is an intangible and intangible space created by computers and computer networks. It has come into being and created a virtual world alongside our real world. The purpose of the dissertation Investigating and recognizing the legal criteria for the preliminary detection and interrogation of cybercrime is a type of research study The present is a descriptive-analytical method and applied in terms of purpose. Based on the results of the legislator with the approval of the law - Computer crimes in 2009 and the Code of Criminal Procedure in 1393 in order to be legal It has mandated the judiciary to prosecute, prosecute, and prosecute as appropriate the branch or branches of the courts. Assign a criminal to investigate a computer crime. Permission to inspect and seize data, computer systems And telecommunications to access criminal data used The results showed according to Article 90 of the Code A new criminal trial, a preliminary investigation, is a set of legal actions taken by an investigator or other authority Identify, find, and prevent escape or concealment in order to preserve traces and signs and gather evidence of a crime Becoming an accused is done.

Keywords: Keywords: Cyberspace, Preliminary research, Internet, Cybercrime, Privacy