دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: المیرا اعتمادیان، ۱۳۹۸

مسئولیت مدنی بانک در کاهش ارزش پول سپرده گذاری شده

یکی ازمهمترین راهکارهای بانک برای تامین منابع خوداستفاده می کند سپرده پذیری است، باتوجه به اینکه شاخص های سالانه درحال تغییراست. درنتیجه باعث کاهش ارزش پول سپرده گذاری شده دراثر تورم می شود،که یکی ازمسائل پیچیده اقتصادی طی چند دهه اخیر بوده واثرات منفی زیادی برجامعه داشته است .اهمیت لزوم جبران کاهش ارزش پول به حدی بوده است که برخی ازفقها اسلام بطور صریح دراین خصوص فتوا داده ویااظهار نظر کرده اند، ولی هیچ کدوم از اندیشمندان درباره مسئولیت بانک در خصوص لزوم جبران کاهش ارزش پول سپرده گذاری شده چیزی بیان نکرده اند. باتوجه به اینکه بانک مرکزی در برخی امور نقش حاکمیتی دارد و دربرخی امور دیگر نقش تصدی گری دارد. درچه مواردی ملزم به جبران کاهش ارزش پول و مخصوصا جبران کاهش ارزش پول سپرده گذاری شده است؛سودی که بانک درقبال سپرده به سپرده گذاران می پردازد همان مسئولیت مدنی بانک درفرض کاهش ارزش پول سپرده گذاری شده که درنتیجه تورم به سپرده گذاران وارد شده است می باشد.

کلیدواژه‌ها: کلید واژه:مسولیت مدنی.پول.تورم.سپرده گذاری.کاهش ارزش پول

M.A. Thesis:

Bank's civil responsibility for depreciating the value of deposited money

Abstract One of the most important solutions a bank uses to fund its own resources is depositability, as the yearly indicators change. As a result, it has depreciated the value of money deposited on inflation, which has been one of the most complex economic issues in recent decades. It has had a number of negative effects on the community. They have commented, but none of the scholars have stated anything about the bank's responsibility for the need to offset the depreciation of the deposited currency. Given that the central bank has sovereignty in some matters and in some other matters it also has authority. What are the requirements to compensate for the depreciation of the currency, and in particular the depreciation of the deposited currency; The interest the bank pays on depositors is the same as the bank's civil liability for depreciating the value of deposited money as a result of inflation for depositors.

Keywords: Keyword: Civil Responsibility, Money, Influence, Bank