دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: نفیسه ساجدی راد، ۱۳۹۸

حسابرس مستقل ،تعهدات اختیاری و واکنش سرمایه گذاران

هدف اصلی این پژوهش، تعیین تاثیر حسابرس مستقل، اقلام تعهدی اختیاری و واکنش سرمایه گذاران در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران میباشد. یکی از مفروضات بازار سرمایه کارا این است که سرمایه گذاران به‎طور منطقی به اطلاعات جدید واکنش نشان میدهند، اما یافتههای تجربی نشان میدهد نوع واکنش افراد به اطلاعات منتشره متفاوت است و در برخی موارد واکنش آن ها به اطلاعات جدید کاملا منطقی نیست. به‎عبارت دیگر افراد تحت تاثیر عوامل روانشناختی و رفتاری، نسبت به اطلاعات جدید واکنشهای متفاوتی نشان میدهند و باعث ناهنجاریهایی از جمله افزایش بیش از حد یا کمتر از حد قیمتها میشوند. این پژوهش برای یک دورهی 5 ساله بین سالهای 92 تا 96 انجام شد. اطلاعات نمونه شرکت‌های مورد مطالعه پس از بررسی در دسترس بودن اطلاعات آنها با جمع‌آوری به کمک نرمافزار اکسل طبقه‌بندی و به کمک نرم‌افزار ایویوز مورد آنالیز و تحلیل واقع شدند. نتایج پژوهش نشان داد؛ که بین حسابرس مستقل تعهدات اختیاری رابطه ی مثبت وجود داشته و این رابطه معنادار نیز میباشد. همچنین حسابرس مستقل ارتباط بین اختیاری و واکنش سرمایه گذاران را تعدیل میکند، و ارتباط نیز منفی و معنادار میباشد. انتظار میرود که حسابرس بزرگتر به دلیل اقلام تعهدی اختیاری شهرت بیشتر باعث کاهش اقلام تعهدی اختیاری گردد ولی در ایران چون برای نوع حسابرس، سازمان حسابرسی در نظر گرفته شده است و سازمان نیز شرکتهای دولتی را عموما مورد بررسی قرار میدهد، لذا به نظر میرسد چون هر دو دولتی هستند بنابراین در راستای نیازها و خواست دولتمردان نیز تلاش مینمایند.

کلیدواژه‌ها: حسابرس مستقل- اقلام تعهدی اختیاری- واکنش سرمایه گذاران

M.A. Thesis:

Independent Auditor٫ Optional Obligations and Investment Response

Abstract The main purpose of this research is to determine the effect of aExternal auditordiscretionary accruals and investors' reaction on listed companies of Tehran Stock Exchange. One of the assumptions of an efficient capital market is that investors respond reasonably to new information, but empirical findings indicate that the of response people have to disseminated information is different, and in some cases, their response. The new information is not completely rational. In other words, people affected by psychological and behavioral factors respond differently to new information and cause abnormalities such as over or undercutting. The study was conducted for a period of 5 years between 92-96. Sample data of the companies studied were analyzed by Excel using software and analyzed by Aviv software. The results showed that there is a positive relationship between type of independent auditor and accruals and this relationship is significant. The type of independent auditor also moderates the relationship between accruals and investor response, and the relationship is negative and significant. Larger auditors are expected to reduce accruals due to their popularity, but in Iran, because of the tyof auditor, the auditing agency is considered and the organization is also generally audited by public companies. So it looks like they are both governments, so they are also working to meet the needs and wants of the statesmen.

Keywords: External auditor , discretionary accruals and investors’ reactions