دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: زبیده رجایی زاده، ۱۳۹۸

تحلیل ابعاد حقوقی و اقتصادی شرکت های مالی دانش بنیان و قراردادهای منعقده توسط آنها

با تصویب قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان در آبان 89 و تشکیل صندوق نوآوری و شکوفایی و پس از آن آیین نامه های مربوطه، اقدامات مهم و اساسی در جهت تبیین جایگاه این شرکت ها و تحولات علمی و تحقیقاتی آنها برداشته شده است. این شرکت ها ابتدا در قالب یکی از شرکت های تجاری موضوع ماده 20 قانون تجارت تشکیل و ثبت می گردند، سپس مطابق آیین نامه تشخیص شرکت ها و موسسات دانش بنیان باید شرایط مندرج در این آیین نامه را کسب نموده و پس از طی مراحل مربوطه واخذ مجوزهای لازم دانش بنیان محسوب می گردند. شرکت های دانش بنیان شرکت¬های جوان و مستقلی هستند که بخشی از منابع خود را به پژوهش و توسعه اختصاص می¬دهند، بخش بزرگی از نیروی انسانی آنها را افرادی با توان علمی و تخصصی بالا تشکیل می¬دهند و بیشتر بوسیله یک کارآفرین و یا گروهی از کارآفرینان تشکیل می شود این شرکت ها نوع جدید یا متفاوتی از شرکت های تجاری نیستند، بلکه ساختار سازمانی آنها، شرایط ویژه سهامداران و نیز عملکرد آنها متفاوت است. تشکیل شرکت دانش بنیان دانشگاهی با عضویت اعضای هیأت علمی دانشگاه ها تعاملی موثر در توسعه استقلال مالی دانشگاه ها بشمار می رود. یکی از روش¬های مدیریت مالکیت فکری، نحوه انتقال فناوری و یا اختراع یا محصول نوآورانه از طریق انعقاد قراردادهای مربوطه می¬باشد. تلاش کشورهای درحال توسعه برای دسترسی به روش¬ها و ابزارهای تولید علم و دانش فنی و تمایل کشورهای پیشرفته به انتقال برخی صنایع خود، بحث انتقال فناوری را به یکی از مباحث مهم جوامع اقتصادی تبدیل نموده است چه اینکه در عرصه¬ی نوین جهانی اساس ثروت و اقتدار شرکت¬ها مبتنی بر دانش فنی، صنعتی و نظامی است. ماهیت این قراردادها قابل انطباق با قراردادهای مندرج در قانون مدنی (عقود معین) نبوده و با توجه به شرایط خاص و غیرقابل پیش¬بینی آنها انعقاد در قالب ماده 10 قانون مدنی مناسب¬تر و کاربردی¬تر بنظر ¬می¬رسد.

کلیدواژه‌ها: شرکت، دانش بنیان، قرارداد، انتقال فناوری، تجاری سازی، مالکیت فکری

M.A. Thesis:

Analyzing the Legal and Economic Dimensions of Knowledge Base Contracts and Financials Coagulated by them

By enacting the Law on Protecting Knowledge-Based Companies and Institutions in November 2010 and establishing the Innovation and Development Fund and subsequent bylaws, important and fundamental steps have been taken to explain the status of these companies and their scientific and research developments. These companies are first formed and registered as one of the commercial companies subject to Article 20 of the Business Code, then must comply with the Regulations for the Recognition of Corporations and Knowledge-Based Institutions and must meet the requirements set forth in these by-laws and after being notified. The necessary licenses are knowledge-based. Knowledge companies are the foundations of young, independent companies that devote part of their resources to research and development, make up a large part of their workforce with highly skilled and specialized people, and are more often employed by an entrepreneur and Or a group of entrepreneurs. These companies are not new or different types of business, but their organizational structure, shareholder requirements and performance. The formation of a university-based knowledge corporation with the faculty members of universities is an effective interaction in the development of financial independence of universities. One of the ways to manage intellectual property is how to transfer technology or invent an innovative product or product through the conclusion of relevant contracts. Developing countries' access to science and technology production methods and tools, and the desire of advanced nations to transfer some of their industries, has made the debate on technology transfer one of the most important topics in economic societies, whether in the modern global arena. Corporate wealth and authority are based on technical, industrial and military knowledge. The nature of these contracts is not compatible with the contracts provided for in civil law (definite contracts) and due to their specific and unpredictable conditions, the clauses in Article 10 of the Civil Code seem more appropriate and applicable

Keywords: Company, Knowledge Base, Contract, Technology Transfer, Commercialization, Intellectual Property