دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: براتعلی لزگی، ۱۳۹۸

نقش پلیس در تحقیقات و معاینات محلی به عنوان ادله اثبات دعوی در حقوق کیفری ایران

جوهره دلیل، ایجاد علم در وجدان قاضی است؛ و این به‌تنهایی متصور نیست مگر اینکه پلیس در انجام وظایف خود در استناد به آن‌ها آشنایی وافی و کافی به ادله اثبات کیفری و حقوقی که این پایان‌نامه در راستای آن تهیه و تدوین‌شده است، داشته باشند. بنابراین پلیس با انجام عملیات و تمهیدات ویژه‌ای هنگام مشاهده جرم در جرائم مشهود و یا در مواقعی که جرمی مستقیماً به او گزارش‌شده است می‌تواند از امحاء جرم در تحقیقات و معاینات محلی نقش مؤثر و ویژه‌ای را ایفا نماید. مهم‌ترین دلیل اثبات دعوی، ایجاد اطمینان در وجدان قاضی و حصول یقین (ایقان) برای وی است. اساساً می‌توان گفت حجیت سایر ادله نیز تابع میزان اطمینانی است که برای قاضی ایجاد می‌نمایند، زیرا همان‌طور که جوهره‌ قانون پاسداری از عدالت است، جوهره دلیل نیز ایجاد علم در وجدان قاضی است. حصول چنین قناعتی وجدانی در حقوق تا آنجا اهمیت دارد که در امر کیفری تنها دلیل مهم تلقی می‌شود، یعنی تمام دلایل دیگر مثل اقرار و شهادت شهود به میزان علمی که برای قاضی ایجاد می‌کنند، برمی‌گردند و مشروعیت آن‌ها با درجه علم ایجادی در وجدان قاضی هنگام صدور حکم سنجیده می‌شوند. حال با این تفاسیر آن گونه که مشخص در ماده 211 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 گزارش ضابطین قضایی و معاینات محلی اگر بر اساس معیار نوعا علم آور بودن گزارشات برای قاضی باشد می تواند مورد استناد برای حکم قرار گیرند. همچنین به صراحت ماده 255 ق آ د اطلاعات حاصل از معاینه محل از امارات قضایی شمرده می شود که می تواند موجب علم یا اطمینان دادگاه و یا موثر در آن باشد در نتیجه مانند سایر امارات قضایی با اماره ی مخالف بی اثر می شود و تاب مقاومت در برابر دلیل را ندارد و نیز دادگاه در صورتی به وسیله مزبور روی می آورد که اثبات گواهی و درنتیجه توان اثباتی اماره ی قضایی علی القاعده برداشته شده، اطلاعات حاصل از معاینه محل نیز در حال حاضر علی القاعده در تمام دعاوی توان اثباتی دارد. از سوی دیگر دادگاه در صورتی می تواند به اطلاعات حاصل از معاینه محل ترتیب اثر ندهد که بلااثر بودن آن را استدلال کند. روش گردآوری تحقیق با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی می‌باشد که با استفاده از کتب، مقالات و سایت‌های معتبر در این زمینه استفاده ‌شده است.

کلیدواژه‌ها: پلیس، ضابطان قضایی، نیروی انتظامی، گزارشات و معاینات، تحقیقات محلی، ادله اثبات دعاوی

M.A. Thesis:

The role of police in local investigations and investigations as evidence of a lawsuit in Iran's criminal law

The essence of reason is to create knowledge in the conscience of the judge; and this alone is not conceivable unless the police in carrying out their duties are sufficiently familiar with the criminal and legal substantiations of proof that the dissertation is designed to produce. Therefore, the police can play a special role in investigating and investigating local crime by conducting special operations and investigations when the crime is visible or when the crime is reported directly to him. The most important reason for filing a lawsuit is to give the judge confidence in his conviction and to gain certainty. Essentially, the credibility of other arguments also depends on the degree of certainty that the judge provides, because just as the essence of the law is that of justice, the essence of reason is the creation of knowledge in the judge's conscience. Obtaining such a conscience in law is so important that in criminal matters the only important reason is that all other reasons, such as confession and testimony of the witnesses, return to the level of knowledge they provide to the judge and their legitimacy with the degree of conscientiousness in the judge's conscience. Verdicts are weighed. Now with these interpretations, as specified in Article 211 of the Code of Criminal Procedure, 2013, the report of judicial registries and local examinations may be invoked for judgment if the criteria are typically scientific for the judge. It is also expressly referred to in Article 255 of the information obtained from the examination of the location of the judicial UAE which can either cause or affect the knowledge or confidence of the court and, as in other jurisdictions, is ineffective and resistant to resistance. The court does not have a reason to do so, and the court will do so if the proof of the certificate and thus the affirmative effect of the al-Qaeda judiciary has been removed, and the information obtained from the on-site examination is now valid in all al-Qaeda cases. On the other hand, the court may not influence the information obtained from the place examination to argue that it is ineffective. The research method is descriptive and analytical which has been used by authoritative books, articles and websites in this field.

Keywords: Police, Judicial Officers, Law Enforcement, Reports and Investigations, Local Investigations, Proof