دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: ایمان وهابی، ۱۳۹۹

مطالعه تطبیقی جهات فسخ نکاح درحقوق ایران و مصر

فسخ نکاح یکی از روشهای بر هم زدن ازدواج است. هنگامی که بنا بر دلایلی ازدواج موجب زیان فداحش یکی از طرفی باشد، به منظور رهایی او از قید ازدواج می توان با شرایطی ازدواج را فسخ نمود. فسخ نکدا ح دشواریها و محدودیتهای طلاق را ندارد .در عقد نکاح طرفی یا یکی از آنها نمی توانند حق فسخی برای خود در نظر بگیرند، به عبارت دیگر عقد نکاح از عقود لازم است اما مدوارد محددود و منحصدری در اید زمینه وجود دارد. در صورت وجود عیوبی مثل برص ، جذام ، نابینایی در زوجه ، مدرد مدی تواندد نکداح را فسخ کند، ولی درصورت وجود ای عیوب در زوج ، زن حق فسخ ندارد. علاوه بر اینکه، دلیل قدانع کنندده ای برای ای تبعیض وجود ندارد، ای ایراد نیز وجود دارد که با توجه به پیشرفت علمی، اگر امراض مزبدور قابل درمان باشد، نباید حق فسخ زوج باقی بماند و به دلیل اینکه در قانون مددنی ، نصدی وجدود نددارد ، در ابقای حق ، اختلاف نظر وجود دارد، طبق نظر اقلیت فقهای شیعه و مذاهب اهل سنت ، تااوتی بی زوجدی در فسخ نکاح ناشی از عیوب یکسان وجود ندارد. در قانون احوال شخصیه مصر ، زوجدی در فسدخ نکداح ناشی از عیوب زیانبار و مانع از تمتع و کراهت آور، حق یکسان دارند. هدف از ای مطالعه تطبیقدی جهدات فسخ نکاح در حقوق ایران و مصر می باشد. در ای پایان نامه با استااده از روش تحلیلی و توصیای، مبدانی فقهی و حقوقی جهات فسخ نکاح در حقوق ایران و مصر به صورت تطبیقی بررسی شده است

کلیدواژه‌ها: فسخ نکاح ، حقوق ایران ، حقوق مصر ، فقه اسلامی

M.A. Thesis:

A Comparative Study of the Rights of Immigrants in Iran and Egypt

Termination of marriage is one of the ways to break up a marriage. When, for some reason, marriage causes great harm to one of the parties, in order to free him from the shackles of marriage, the marriage can be terminated under certain conditions. Marriage termination does not have the difficulties and limitations of divorce. In a marriage contract, the parties or one of them cannot consider the right to terminate the marriage. In other words, the marriage contract is necessary, but there are limited and unique cases in this regard. If there are defects such as leprosy, leprosy, blindness in the wife, the man can terminate the marriage, but if there are these defects in the husband, the wife has no right to terminate. In addition to the fact that there is no convincing reason for this discrimination, there is also the objection that, given the scientific progress, if the disease is treatable, the right to terminate the couple should not remain and because there is no text in civil law. There is disagreement over the preservation of the truth. According to the Shiite jurists and Sunni religions, there is no difference between couples in terminating a marriage due to the same defects. Under Egyptian personal law, couples have the same right to terminate a marriage as a result of harmful defects and to prevent enjoyment and abhorrence. The purpose of this comparative study is the aspects of marriage termination in Iranian and Egyptian law. In this dissertation, using analytical and descriptive methods, jurisprudential and legal principles of marriage termination .in Iranian and Egyptian law have been studied comparatively

Keywords: Marriage termination, Iranian law, Egyptian law, Islamic jurisprudence.