دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سمیرا زارعی پور، ۱۳۹۹

منع بردگی جنسی زنان و کودکان از منظر حقوق بین الملل و خانواده

ضمان درک عبارت است از ضمان هر کدام از بایع و مشتری نسبت به مبیع و ثمن عین معین در صورت مستحق للغیر در آمدن، آن زمانی واقع می شود که شخصی مال دیگری را بفروشد و ثمن آن را دریافت کند، سپس مالک آن معامله را تنفیذ ننماید و قرارداد را باطل نماید، خریدار می تواند جهت استرداد ثمن به فروشنده ماجعه نماید و تعهد فروشنده به پرداخت ثمن دریافتی از خریدار را در فرض مستحق للغیر درآمدن مبیع ضمان درک می گویند که مفاد آن تضمین مالکیت خریدار بر مالی است که خریداری کرده است. ضمان درک نوعی ضمان قهری است، در برخی از معاملات، متععاملین شرط تشدید یا تخفیف ضمان درک را مطرح می نماید که در اینجا سکوت قانونگذار در خصوص صحت یا بطلان شرط مذکور، موجب بروز نظرات مختلف بین علمای حقوقی و صدور احکام متفاوت در محاکم قضایی شده است که در نتیجه تشتت آراء و سردرگمی اصحاب دعوی را در پی داشته است در این پایان نامه پس از ذکر مفهوم ضمان درک و تبیین احکام آن به تحلیل مبنای حقوقی و فقهی ضمان درک می پردازیم و در نهایت آثار حقوقی توافق متعاملین در تشدید یا تخفیف ضمان درک را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم تا در نتیجه این تصور که شروط مذکور به تبعیت از بطلان عقد باطل می باشند از ذهن برطرف گردد

کلیدواژه‌ها:

M.A. Thesis:

Prohibition of sexual slavery of women and children in terms of international law and family

The guarantee of understanding is the guarantee of each liquidator and the customer to the same source and the specified amount, if it is deservedly unavailable, when a person sells another property and receives it. The owner then fails to enter into the transaction and invalidates the conterct, the buyer can refer the seller for a refun, and the sellers commitment to pay the buyer an implide warranty stipulates that the terms guarantee the buyers financialownership. Understanding is a form of coercion, in some transactions, the co-conspirators make the exacerbation or deduction clause a condition that the leglislators silence on the validity or invalidity of the condition or The guarantee of understanding is the guarantee of each liquidator and the customer to the same source and the specified amount, if it is deservedly unavailable, when a person sells another property and receives it. The owner then fails to enter into the transaction and invalidates the conterct, the buyer can refer the seller for a refun, and the sellers commitment to pay the buyer an implide warranty stipulates that the terms guarantee the buyers financialownership. Understanding is a form of coercion, in some transactions, the co-conspirators make the exacerbation or deduction clause a condition that the leglislators silence on the validity or invalidity of the condition or invalidity of the condition here raises different opinions between legal scholars and different court rulin invalidity of the condition here raises different opinions between legal scholars an

Keywords: