دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: اکرم ملائی، ۱۳۹۹

مالکیت زمانی در فقه و حقوق ایران و اثر آن بر صنعت گردشگری در ایران

با پیشرفت روزافزون علم و صنعت در سراسر دنیا در حال حاضر صنعت گردشگری به عنوان یکی از بزرگترین موتورهای اقتصادی شهرهای جهان مطرح است و درامد قابل ملاحظه ای را نصیب صاحبان خود کرده است:به گونه ای که اکثر کشورها در مسیر برنامه ریزی برای توسعه در حال سرمایه گذاری و برنامه ریزی در این بخش هستند.مالکیت زمانی یکی از از مظاهر جدید این صنعت است که در سال های اخیر به صور مختلف در مناطق گردشگری جهان بازدهی اقتصادی فراوانی داشته است.در اروپا و آمریکا و با تاخیری 10 ساله در شرق آسیا و به تازگی در ترکیه و خاور میانه استفاده از مراکز تفریحی به روش مالکیت زمانی موجب توسعه گردشگری در میان افرادی که دارای درامد متوسط و رو به پایین هستند شده است.این در حالی است که این صنعت در ایران مراحل آغازین را طی می کند.

کلیدواژه‌ها: گردشگری، مالکیت زمانی، توسعه

M.A. Thesis:

Time ownership in jurisprudence and law and its impact on tourism industry

With the advancement of science and technology around the world, the tourism industry is now considered one of the largest economic engines in the world's cities and has generated significant revenues for its owners: so that most countries are planning to develop in Investment and planning are now in this sector. Time ownership is one of the new manifestations of this industry, which in recent years has had many economic returns in various forms in the world's tourist areas. In Europe and the United States with a 10-year delay in the East. Asia, and more recently in Turkey and the Middle East, the use of recreational property-based recreational centers has led to the development of tourism among low- and middle-income people, while the industry in Iran is in its infancy.

Keywords: tourism, time ownership, development