دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: کریم قاسمی مقدم، ۱۳۹۹

جریان نقد و آزاد ،کارایی سرمایه گذاری و مدیریت سود

ایجاد ارزش و افزایش ثروت سهامداران در بلندمدت، از جمله مهمترین اهداف شرکت¬ها به¬شمار می¬رود، افزایش ثروت نیز، تنها در نتیجه¬ی عملکرد مطلوب حاصل خواهد شد. برای ارزیابی عملکرد واحدهای تجاری تاکنون معیارهای مختلفی ارائه شده است که یکی از جدیدترین این معیارها، جریان نقدی آزاد است. هدف اصلی این پژوهش، تعیین تاثیر جریان نقد¬آزاد، کارایی سرمایه¬گذاری و مدیریت سود در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. این پژوهش برای یک دوره¬ی 5 ساله در سال¬های 93 تا 97 و برای 131 شرکت و 655 سال- شرکت انجام شد. اطلاعات نمونه¬ی شرکت‌های مورد مطالعه پس از بررسی در دسترس بودن اطلاعات آن¬ها با جمع‌آوری به کمک نرم¬افزار اکسل طبقه‌بندی و به کمک نرم‌افزار ایویوز مورد آنالیز و تحلیل واقع شدند. نتایج پژوهش نشان داد؛ بین جریان نقد آزاد و کارایی سرمایه¬گذاری در دارایی¬های ثابت با مدیریت سود بر مبنای فعالیت های واقعی رابطه¬ی مثبت وجود داشته و این رابطه معنادار نیز می¬باشد. ولی بین جریان نقد آزاد و کارایی سرمایه¬گذاری در دارایی¬های ثابت رابطه¬ی منفی وجود داشته و این رابطه معنادار نیز می-باشد. هم¬چنین کارایی سرمایه¬گذاری در دارایی¬های ثابت بر رابطه¬ی بین جریان نقد آزاد و مدیریت سود تاثیر دارد. آن¬چه از این پژوهش برداشت می¬شود آن است که وجود جریان نقدآزاد باعث می¬شود رفتارهای فرصت¬طلبانه در مدیران افزایش یافته و آن¬ها دست به مدیریت سود بزنند.

کلیدواژه‌ها: جریان نقد‌آزاد- کارایی سرمایه‌گذاری - مدیریت سود

M.A. Thesis:

Cash flow and free flow, investment efficiency and profit management

Creating value and increasing the wealth of shareholders in the long run is one of the most important goals of companies, increasing wealth will only be achieved as a result of good performance. Various criteria have been proposed to evaluate the performance of business units, one of the most recent of which is free cash flow. The main purpose of this study is to determine the impact of free cash flow, investment efficiency and earnings management on the Tehran Stock Exchange. This study was conducted for a period of 5 years in the years 2014 to 2019 and for 131 companies and 655 years - companies. The sample data of the studied companies were analyzed using the Excel classification software and Eviews software. The research results showed; There is a positive relationship between free cash flow and the efficiency of investing in fixed assets with earnings management based on actual activities, and this relationship is also significant. However, there is a negative relationship between free cash flow and the efficiency of investing in fixed assets, and this relationship is also significant. Also, the efficiency of investing in fixed assets affects the relationship between free cash flow and earnings management. What can be deduced from this research is that the existence of free cash flow causes opportunistic behaviors in managers to increase and they start to manage profits.

Keywords: Free cash flow - investment efficiency - Earnings management