دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: اکرم تقی پور، ۱۳۹۹

دستور موقت در دعاوی خانوادگی

دستور موقت در سیستم قضایی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است . در قانون آیین دادرسی مدنی مقررات ویژه ای برای دادرسی فوری و دستور موقت در نظر گرفته شده است . مطابق قواعد آیین دادرسی مدنی لازم است که دادگاه قبل از صدور این قرار از در خواست کننده خسارت احتمالی را اخذ نمایند . چرا که ممکن است برخی از افراد سود جو بدون پایه و اساس قانونی و بدون اینکه محق باشند از محکمه در خواست دستور موقت نمایند در نتیجه گرفتن خسارت احتمالی می تواند، مانع درخواست های متعدد و نا به جا از دادگاه ها شود. علاوه بر آن تایید رئیس حوزه قضایی در دستور موقت در آیین دادرسی مدنی لازم و ضروری است . در پژوهش حاضر در صدد هستیم قواعد مربوط به دستور موقت در دعاوی خانوادگی را مورد بررسی قرار دهیم. در زمینه دعاوی خانوادگی دستور موقت احکام مختص به خود را دارد ، در قوانین گذشته قانونگذار صرفا بیان کرده بود که لازم نیست که تشریفات آیین دادرسی مدنی در حوزه دستور موقت در دعاوی خانوادگی رعایت شود . پس از آن در قانون حمایت از خانواده مصوب 91 به قضات در صدور دستور موقت اختیارات گسترده ای اعطا شده است ، مطابق این قانون در دعاوی خانوادگی لازم نیست که از درخواست کننده تأمین اخذ شود، علاوه بر آن بر خلاف دستور موقت در آیین دادرسی مدنی در دستور موقت در دعاوی خانوادگی نیازی به تأیید رئیس حوزه قضایی نیست ، همچنین برای دادگاه شش ماه مهلت برای اتخاذ تصمیم راجع به اصل دعوا در نظر گرفته که در صورت اتمام این مهلت، دستور صادره ملغی و از آن رفع اثر میشود.

کلیدواژه‌ها: واژگان کلیدی: دستور موقت، دعاوی خانوادگی، آیین دادرسی مدنی، دادرسی فوری.

M.A. Thesis:

Provisional order in family lawsuits

Temporary order in the judicial system is very important. The Code of Civil Procedure provides for special rules for urgent proceedings and interim orders. In accordance with the rules of civil procedure, it is necessary for the court to obtain the potential damages before issuing this order. This is because some profiteers may request a temporary injunction without a legal basis and without proper justification, and may result in numerous damages from the courts, resulting in possible damages. In addition, the provisional approval of the interim order in the civil procedure is necessary. In the present study, we attempt to examine the rules regarding interim orders in family litigation. With regard to family law, the interim order has its own rules of procedure; in the past laws the legislator merely stated that there was no need to observe the procedure of civil procedure in the field of interim order in family law. Thereafter, the Family Protection Act, enacted by , gives judges the power to issue interim injunctions, according to which family law does not need to be obtained from the applicant, in addition to the interim order in the civil procedure. The provisional order does not require the head of the district court to approve the lawsuit, and also provides the court with a six-month deadline to rule on the principle of the lawsuit, which, if terminated, cancels the dismissal.

Keywords: Key Words: Interim order, Family law, Civil procedure, Instant hearing.