دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مهران صداقت، ۱۳۹۸

بررسی تعارض یا عدم تعارض تحریم ها با ا صل آزادی تجارت ومقررات دریا نوردی

گسترش صلح ، امنیت جهانی ،رشد اقتصادی ،حق توسعه و گسترش حقوق بشر در روابط دوستانه و صلح آمیز بین الملل بر مبنای احترام به اصل تساوی حقوق از مهم ترین اهداف تاسیس سازمان ملل متحد بوده است. با توجه به وابستگی دولت ها در زمینه اقتصادی ،تحکیم و گسترش مبادلات بین المللی از اهمیت ویژه سیاسی و اقتصادی برخورداراست. از همین رو دولتهای مختلف از اعمال محدودیت های اقتصادی با محوریت تحریم برای گسترش مقاصد سیاسی خود علیه کشورهای هدف استفاده می کنند لازم به ذکر است در روابط بین الملل، ابزار تحریم برای الزام دولت های متخلف به رعایت تعهدات بین المللی پیش بینی شده است. تحریم که از منظر حقوق بین الملل، نوعی اقدام متقابل وتدبیری قهرآمیز که توسط یک یا تعدادی از کشورها یا جامعه جهانی علیه کشوری دیگرکه با خروج از معیارها و قوانین بین المللی، تخطی کرده باشد¬، اعمال می¬شود. البته اعمال صحیح تحریم تحت قوانین بین المللی و عدم خدشه به حقوق بشر در مواردی ضروری است پژوهش حاضر با روش تحلیلی- توصیفی با کنکاش پیرامون تعارض یا عدم تعارض تحریم های اقتصادی با تجارت آزاد در عرصه بین المللی و همچنین جلوگیری از صنعت دریانوردی که شریان اصلی تجارت آزاد است در نوک پیکان تحریم ها میباشد. که با ایجاد موانع در تجارت و ملزومات آن باعث جلوگیری از رشد اقتصادی و حق توسعه کشورها میشود به ارزیابی موضوع می پردازد.نتایج به دست آمده نشان می دهد که تحریم اقتصادی اصولاً چه ازمنظر حقوق بین الملل به ویژه حقوق بین الملل اقتصادی و تجارت آزاد وصنعت دریانوردی و عهدنامه ها از وجاهت حقوقی برخوردار نمی باشد و با اصول مورد قبول تجارت بین الملل از سوی کشورهای غربی و هنجارهای حقوق بین الملل همخوانی ندارد.یکی از انتقادها بر تحریم اقتصادی این است تحریم اقتصادی خواه‌ناخواه با حقوق بشر سازگاری نداشته و خود ناقض حقوق بشر است.

کلیدواژه‌ها: تحریم اقتصادی ، تجارت آزاد ، مقررات دریانوردی وکشتیرانی ، عهدنامه هاو پیمان ها ،حقوق بشر، اصل عدم مداخله ، حق توسعه

M.A. Thesis:

studing the conflict or non - conflict of sanctions with the principle of freedom of trade rules

Promoting peace, global security, economic growth, the right to develop, and promoting human rights in international friendly and peaceful relations on the basis of respect for the principle of equality have been among the most important goals of the United Nations. Given the dependence of governments on the economic field, the consolidation and expansion of international trade is of particular political and economic importance. Therefore, different governments are using sanctions-based economic constraints to expand their political intentions against the target countries. A boycott that, in the eyes of international law, is an act of coercion and coercive action by one or a number of countries or the international community against another country that has violated international standards and laws. Proper enforcement of sanctions under international law and non-compliance with human rights are, however, necessary in some cases. The core of free trade is at the top of the sanctions. It examines the issue by creating barriers to trade and its requirements to prevent economic growth and the right of countries to develop. The maritime industry and treaties are not legally valid and do not conform to the principles of international trade accepted by Western countries and international law norms. It is human rights.

Keywords: economic sanctions, free trade, maritime and maritime regulations, treaties, human rights, non-interference, right to development