دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سمانه سودائی حصارجلال، ۱۳۹۸

تحلیل حقوق ادغام بانک ها و موسسات مالی اعتباری از لحاظ بحران ریسک سرمایه گذاری

پیشینه پیدایش بانک ها و موسسات مالی حاکی این است که هدف و رسالت اصلی این نهادهای مالی، انجام عملیات واسطه گری بین دارندگان پول و نیازمندان به منابع است. ولی قانون عملیات بانکی بدون ربا طوری تنظیم شده است که قلمرو صلاحیت بانک ها را بسیار گسترش داده است به گونه ای که صلاحیت آنها بسیار وسیع شده است ولی صلاحیت موضوعی موسسات محدود است از این رو، این موسسات علاقمندند با ادغام و تجمیع منابع به بانک تبدیل شوند. از این رو، این سوال مطرح می شود که با ادغام موسسات مالی در بانک ها، سرمایه گذاری در این موسسات چه وضعیتی پیدا خواهند کرد. در نوشتار حاضر که از روش تحلیلی ـ توصیفی استفاده نموده است، این نتیجه به دست آمده است که ادغام موسسات در بانک ها، نه تنها ریسک سرمایه گذاری در این موسسات را افزایش نداده بلکه میزان سودآوری موسسات و در نتیجه سرمایه گذاران را افزایش می دهد. کلید واژه:

کلیدواژه‌ها: موسسات مالی، بانک، سرمایه گذاری، بحران ریسک

M.A. Thesis:

Analysis of the rights of mergers of banks and financial institutions in terms of the risk of investment risk

The background of the emergence of banks and financial institutions is that they can fulfill their purpose and deliver the real mission to these organizations, be able to operate and dispose of them and be available as Australians. But the law without usury banking is regulated in the jurisdiction and it can be possible for you to be able to allow you to be able to allow you to be able to allow you. Turn this around, the question you can have as you go about merging financial institutions with banks, investing in these institutions and what you might be doing. When it comes to providing consulting services, you have to reach out to investors, and not only at the risk of investing in these companies can you benefit from them, but also for the exchange.

Keywords: Financial Institutions, Banks, Investment, Risk Crisis