دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: هادی قربانی نسب، ۱۳۹۸

حذف نویز در سیگنالهای بیوالکتریک با استفاده از تکنیک ANFIS

سیگنال تابعی از یک یا چند متغیر مستقل است که اطلاعاتی را در مورد یک پدیدة فیزیکی یا بیولوژیکی در بردارد. موجودات زنده از سلول گرفته تا ارگان های بدن، سیگنال هایی با منشاء بیولوژیکی تولید می کنند. این سیگنا ل ها به صورت الکتریکی، مکانیکی یا شیمیایی اند. بیماری های قلب و عروق یکی از بیماری های شایع در جهان و یکی از ? عامل اصلی مرگ و میر می باشد.بطور کلی بیماران قلبی ،قبل از هر چیز نیاز به انجام یک تست الکتروکاردیوگراف دارند. نوار قلب به صورت غیر تهاجمی توسط دستگاه الکتروکاردیوگراف برای ثبت فعالیت سلول های قلبی انجام میگیرد. فیلتر کردن سیگنال حذف بخش های فرکانسی ناخواسته از طیف فرکانسی سیگنال است. در فیلتر کردن تبدیل فوریة سیگنال محاسبه می شود تا طیف آن مشخص شود. پس از آن مولفه های فرکانسی نامطلوب سیگنال حذف می شوند و در نهایت با اعمال تبدیل عکس فوریه سیگنال فیلتر شده در حوزة زمانی به دست می آید. در این پژوهش هدف بررسی سیگنال قلبی و تاثیر نویز بر آن است و همچنین بررسی روشهای حذف نویز در سیگنال قلب مد نظر است و از تکنیک ANFIS برای حذف نویز و آرتیفکت های سیگنال قلب استفاده می شود.

کلیدواژه‌ها: فرکانسی ناخواسته ، حذف نویز، تکنیک ANFIS