دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: علی رجائی فر، ۱۳۹۸

شخصیت پردازی، توصیف و لحن در آثار بیژن نجدی

بیژن نجدی، داستان نویس صاحب سبک معاصر، از جهاتی بسیار، نویسنده یی قابل تأمل است. در داستان‌های نجدی به دلیل رویکرد ویژه‌ی او، به زندگی آدمی، فرهنگ ایرانی و مسایل اجتماعی؛ نکات قابل بررسی بسیاری، می‌توان یافت. یکی از جنبه‌های نو آوری در داستان نویسی بیژن نجدی، شخصیت‌های داستان‌های او و نحوه‌ی پردازش آن‌ها است.این وجه از آثار نجدی، تاکنون مورد بررسیِ جداگانه از ابعاد دیگر داستان‌های او، قرار نگرفته است. از این رو در این پایان نامه تلاش شده است تا با بررسی شخصیت و تکنیک‌های شخصیت پردازی در داستان‌های بیژن نجدی، با روش مطالعه‌ی کتابخانه‌یی در باب آثار و احوال او، تصویر تازه‌یی از داستان‌های کوتاه وی، موضوعات و مضامین اصلی داستان‌های بیژن نجدی ، روش‌های شخصیت پردازی و نوع شخصیت‌های داستان‌های نجدی، ارایه بشود.همچنین در این پایان نامه، بر روی ارتباط بین نوع شخصیت‌ها و تکنیک‌های شخصیت پردازی با موضوع اصلی و هدف نویسنده از نگارش داستان، بررسی‌هایی، صورت گرفته است

کلیدواژه‌ها: تکنیک های شخصیت پردازی، داستان، شخصیت، بیژن نجدی

M.A. Thesis:

Characterization, description and tone in the work of Bijan Najdi

Contemporary style writer Bijan Najdi is, in many ways, a contemplative writer. Najdi's tales, because of his special approach to human life, Iranian culture, and social issues, can be found at many points. One of the innovative aspects of Bijan Najdi's storytelling is the characters in his stories and the way they are processed. This aspect of Najdi's work has so far not been examined separately from other aspects of his stories. Therefore, this thesis has attemptedsd to study the character and techniques of characterization in the stories of Bijan Najdi, by studying a library of his works, a new picture of his short stories, the themes and themes of his stories, the methods of personality. In this thesis, the relationship between the types of characters and the techniques of characterization with the main theme and purpose of the not been examined separately from other aspects of his stories. Therefore, this thesis has attemptedsdauthor from the writing of the story is investigated.

Keywords: Characterization, description, tone, Bijan Najdi