دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: علی رجائی فر، ۱۳۹۹

شخصیت پردازی، توصیف و لحن در آثار بیژن نجدی

بیژن نجدی، نویسنده‌ای با ذوق ادبی فراوان است که داستان‌هایش در سبک واقع‌گرایی و فرا‌واقع‌گرایی می‌باشد. نجدی از پیشگامان داستان‌نویسی پست مدرن در این دوره بشمار می‌آید. نشانه‌ی سبک واقع‌گرایی، از زندگی ملموس شخصیت‌ها در بخش‌های مختلف برخی از داستان‌های نجدی و نشانه‌های سبک فرا‌واقع‌گرایی، از هم ذات پنداری با اشیای بی‌جان، در تعداد دیگری از داستان‌های وی مشهود است، که به طرزی بارز به ذهن خواننده‌ی کتاب منعکس می‌شود. در این پایان نامه تلاش می‌شود با روش کتاب خانه‌ای، عنصر شخصیت‌پردازی، توصیف و لحن و همچنین مطالعه‌ی ویژگی‌های زبانی، بلاغی و شاعرانگی داستان‌های او که نوعی تشخص سبکی به آثارش بخشیده است، دریچه‌ای تازه پیش روی خوانندگان گشوده شود. این ‌پایان‌نامه در چهار فصل تدوین گردیده که در فصل اول کلیات و اهداف تحقیق آمده، در فصل دوم پس از مباحث نظری، به شرح و احوال و معرفی آثار بیژن نجدی و خصوصیات نگارشی داستان‌های او پرداخته شده است. در فصل سوم نیز، شخصیت‌پردازی، توصیف و لحن در داستان‌های نجدی به علاوه‌ی خلاصه‌ی داستان‌های او، از سه مجموعه‌ی «یوزپلنگانی که با من دویده‌اند»، «دوبار از همان خیابان‌ها» و «داستان‌های ناتمام» آورده شده است. در فصل آخر هم نتیجه‌ی افکار و اندیشه‌ی نجدی مختصر آورده شده است. از نظر شخصیت‌پردازی، نجدی آدم‌های ساده و صمیمی آفریده است که همگی در اندازه‌ی خود بی‌نظیر بوده و به راحتی قابل درک و شناسایی می‌باشند. توصیفات ظریف و شاعرانه بوده با فضا‌سازی ملموس که به تصاویر سینمایی نزدیک شده است. لحن نیز همانند عناصر دیگر همراه داستان است و ارتباط مستقیم با موضوع و محتوای داستان دارد.

کلیدواژه‌ها: شخصیت‌پردازی، توصیف، لحن، بیژن نجدی

M.A. Thesis:

Characterization, description and tone in the work of Bijan Najdi

Bijan Najdi is a prolific wirter whose stories are in the style of realism and ultra- realism. Najdi is one of the pioneers of postmodern storytelling in this period. Styles and symbols of realisn, from tangible life characters, as well as, innate sense of inanimate objects, are evident in varius parts of some of the Najdi. Stories, which in turn, is clearly reflected in the mind of the reader of the book. This study attempts to open a new window to readers through a Library research method which includes characterization, description, and tone, as well as the study of the linguistic, rhetorical, and poetic features of his stories that have given his style a distinctive character. This thesis consists of four chapters. In the first chapter, the aims and objectives are described. In the second chapter, after theoretical discussions, descriptions of Bijan Najdi's works and writing characteristics of his stories are discussed, in the third chapterm we study the characterization, description, and tone of Najdi's stories, as well as summaries of his three collections named, "Cheetahs Runing with Me," "Again From the same Streets," and "Unfinished Stories". Finally, in the last chapter, the Najdi's thoughts are summarized. From the point of view of Najdi's characterization, he has created simple, sincere people who are all unique in their size and easily understood and identifiable. The sescriptions are delicate and poetic with tangible spacecraft approaching cinematic imagery. Like other element, the tone has a direct relation to the theme and content of the story.

Keywords: Characterization, Description, Tune, Bijan Najdi.