دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: علی رجائی فر، ۱۳۹۸

شخصیت پردازی، توصیف و لحن در آثار بیژن نجدی

بیژن نجدی، نویسندهای با ذوق ادبی فراوان است که داستان هایش در سبک واقع گرایی و فرا واقع گرایی می باشد . نجدی از پیشگامان داستان نویسی پست مدرن در این دوره بشمار می آید . نشانه ی سبک واقع گرایی ، از زندگی ملموس شخصیت ها در بخش های مختلف برخی از داستان های نجدی و نشانه های سبک فرا واقع گرایی ، از هم ذات پنداری با اشیای بی جان ، در تعداد دیگری از دیگری از داستان های وی مشهود است، که به طرزی بارز به ذهن خوانندهی کتاب منعکس میشود . در این پایان نامه تلاش می شود با روش کتاب خانهای ، عنصر شخصیت پردازی ، توصیف و لحن و همچنین مطالعهی ویژگیهای زبانی ، بلاغی و شاعرانگی داستانهای او که نوعی تشخص سبکی به آثارش بخشیده است، دریچه ای تازه پیش روی خوانندگان گشوده شود. این پایاننامه در چهار فصل تدوین گردیده که در فصل اول کلیات و اهداف تحقیق آمده، در فصل دوم پس از مباحث نظری، به شرح و احوال و معرفی آثار بیژن نجدی و خصوصیات نگارشی داستانهای او پرداخته شده است. در فصل سوم نیز، شخصیتپردازی، توصیف و لحن در داستانهای نجدی به علاوهی داستان- « و » دوبار از همان خیابانها « ،» یوزپلنگانی که با من دویدهاند « خلاصهی داستانهای او، از سه مجموعهی آورده شده است. در فصل آخر هم نتیجهی افکار و اندیشهی نجدی مختصر آورده شده است. » های ناتمام

کلیدواژه‌ها: شخصیت پردازی ، توصیف ، لحن ، بیژن نجدی

M.A. Thesis:

Characterization, description and tone in the work of Bijan Najdi

Bijan Najdi is a prolific writer whose stories are in the style of realism and ultra-realism. Najdi is one of the pioneers of postmodern storytelling in this period. Styles and symbols of realism, from tangible life characters, as well as, innate sense of inanimate objects, are evident in various parts of some of the Najdi stories, which in turn, is clearly reflected in the mind of the reader of the book. This study attempts to open a new window to readers through a Library research method which includes characterization, description, and tone, as well as the study of the linguistic, rhetorical, and poetic features of his stories that have given his style a distinctive character. This thesis consists of four chapters. In the first chapter, the aims and objectives are described.in the second chapter, after theoretical discussions, descriptions of Bijan Najdi's works and writing characteristics of his stories are discussed. In the third chapter, we study the characterization, description, and tone of Najdi's stories, as well as summaries of his three collections named: "Cheetahs Running With Me," "Again From the same Streets," and "Unfinished Stories”. Finally, in the last chapter, the Najdi's thoughts are summarized.

Keywords: Characterization, Description, Tune, Bijan Najdi