دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: امین جوان کیان، ۱۳۹۸

مصلحت اندیشی باگزینش اقوال غیر مشهور فقهای امامیه در قانون مدنی

یکی از مباحثی که در فقه شیعه و فقه اهل سنت مورد توجه جدی واقع شده؛ جایگاه و نقش مصلحت در مباحث فقهی است . در فقه اسلامی موضوع مصلحت در ملاکات و مناطات احکام شرعی و در احکام حکومتی مطرح می‌باشد. مصلحت اندیشی در استفاده از اقوال غیر مشهور در قانون مدنی نیز با هدف منفعت برای جامعه و برقراری عدالت اجتماعی انجام می گیرد. قانون مدنی کشورهای مختلف معمولاً قدمت زیادی دارند و به عنوان پیکره اصلی حقوق خصوصی کشور کمتر دستخوش تغییرات عمده می‌شوند. وظیفه اصلی این قانون تنظیم روابط قراردادی و خارج از قرارداد اشخاص جامعه است، اما در عمل سایر شاخه‌های حقوق را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.فقهای امامیه در مرحله تقنین نیز در صورت وجود مصلحت، در محدوده حقوق خانواده؛ به ویژه حقوق زنان و کودکان که از اولویت جدی برخوردارند، اقدام به وضع قوانین و مقرراتی می نمایند که به حکم اولی، وضع چنین مقرراتی ممکن نیست.قانون گذار نیزدر ماده ی 1043 قانون مدنی برخلاف نظر مشهور و به تبعیت از نظر غیر مشهور مبتنی بر «وجود ولایت در نکاح باکره ی رشیده» وضع قانون نموده لیکن بررسی‌ها حاکی از این است که ماد? مزبور مطابق با نظر مشهور، یعنی«عدم وجود ولایت ولی در نکاح باکره ی رشیده» وضع گردیده است. در این تحقیق در گزینش اقوال غیر مشهور فقهای امامیه بحث مصلحت را در قانون مدنی مورد برسی قرارداده شده است.

کلیدواژه‌ها: مصلحت اندیشی، اقوال غیر مشهور، قانون مدنی

M.A. Thesis:

Expediency in the selection of unnamed Imāmī jurisprudents in civil law

One of the issues that has been considered seriously in Shiite jurisprudence and Sunni jurisprudence is the position and role of expediency in jurisprudential debates. In Islamic jurisprudence, the subject matter of expediency is in the statutes of the Islamic jurisprudence and in the rulings of the government. Expediency in the use of unscientific words in civil law is also aimed at the benefit of society and social justice. The civil law of different countries is usually old enough and they are undergoing major changes as the main body of private law in the country. The main task of this law is to regulate contractual and out-of-contract relationships of individuals, but in practice also affects other branches of the law. Adopted Imamiyah at the legislative stage can also, in the case of expediency, be within the scope of family rights, in particular women's rights And the children who have a high priority are to enforce laws and regulations that the first sentence does not allow such regulations to exist. The law of transition to Article 1043 of the Civil Code, contrary to the famous and adhering to the unpopular opinion based on "the existence of the province in Marriage of a virgin "law, but investigations indicate that the article is in accordance with the Laugh, meaning "the absence of the Wali province in the married Virgin Mary

Keywords: Extremism, Non-Familiar, Civil Law