دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: احسان وحدتی نسب، ۱۳۹۸

بررسی روش توسعه خوشه صنعتی عسل در استان خراسان رضوی

امروزه در اکثر کشورهای جهان، صنایع کوچک و متوسط از جنبه های مختلف اقتصادی، اجتماعی تولید صنعتی و ارائه خدمات در حل نقش‌آفرینی هستند. همچنین در کشورهای درحال توسعه صنایع کوچک و متوسط عامل راهبردی برای توسعه اقتصادی ، اشتغالزایی و رقابت پذیری صنایع می باشند. این در حالیست که در کشور ما با وجودی که بیش از ?? درصد واحدهای تولیدی در گروه صنایع کوچک و متوسط قرار می گیرند، به دلیل نداشتن استراتژی توسعه مبتنی بر ساختارهای موجود صنعتی و رها کردن واحدهای کوچک تولیدی به حال خود، این بنگاه‌ها نتوانسته است سهم قابل توجهی در تولید ناخالص ملی و ایجاد ارزش افزوده داشته باشد و از کمبود های شدیدی در رنج هستند که در زیر به برخی از آنها اشاره می‌شود: -فقدان مقیاس های لازم از جنبه های مختلف سرمایه، تولید و بازار - فقدان محیط های مناسب رشد کسب و کار از جنبه های مختلف حقوقی، قانونی و... -فقدان زیرساخت های نرم افزاری و تشکیلاتی -تولید با فناوری های کهنه و عدم دسترسی به تکنولوژی های نوین - فقدان ارتباط منسجم با شبکه های بانکی و مالی کشور -عدم وجود شبکه های همکاری میان بنگاهی -عدم شناخت از بازارهای هدف خوشه های صنعتی یکی از الگوهای موفق سازماندهی صنایع کوچک و متوسط هستند که کاستی های صنایع کوچک و متوسط را رفع و مزیت های مختلف صنایع کوچک، چون انعطاف‌پذیری و تنوع را تقویت می‌بخشند. یک خوشه صنعتی محیطی است که با تکیه بر سرمایه‌های قوام یافته اجتماعی در مناطق مختلف جغرافیایی، در کنار نهادهای پشتیبان و از طریق روابط متراکم میان بنگاهی شکل می‌گیرد از آنجا که نقاط قوت توسعه صنعتی با استفاده از مدل خوشه ای به نحوی اکثر همان نقاط ضعف صنعت در اقتصاد وابسته به منابع مانند اقتصاد نفت محور ایران را می پوشاند، بهتر است که در مورد صنعت کشورمان ابتدا با شناسایی خوشه‌های شکل یافته خودجوش منطقه ای، که از قابلیت های ذاتی و کشش طبیعی به سمت توسعه و بهبود برخوردارند، اقدام جهت کمک به روند توسعه و بهبود این محیط ها را آغاز نمود. با این هدف که همراه با تحقق مقاصد توسعه ای نمونه هایی که جهت الگو قرار دادن و کسب تجربه مشابه برای سایر نقاط کشور که خوشه هایی را در مرحله جنینی و یا محیط هایی که مناسب رشد خوشه ای دارند با کمترین چالش در حوزه توسعه، ایجاد شوند.

کلیدواژه‌ها:

M.A. Thesis:

Investigating the possibility of developing honey industrial cluster in Khorasan province

Today, in most countries of the world, small and medium-sized industries play a role in solving the economic, social, industrial production and service aspects. In developing countries, small and medium-sized industries are also a strategic factor in the economic development, employment and competitiveness of industries. However, in our country, despite the fact that more than 5% of production units fall into the small and medium industries, due to lack of development strategy based on existing industrial structures and abandonment of small production units, these firms have failed. Make a significant contribution to GDP and create added value and suffer from severe deficiencies, some of which are listed below: - Absence of the necessary scales from different aspects of capital, production and market - Lack of proper business growth environments from various legal, legal and ... - Lack of software and organizational infrastructure - Production of old technologies and lack of access to new technologies - Lack of coherent communication with the country's banking and financial networks - Absence of inter-agency collaboration networks - Lack of knowledge of target markets Industrial clusters are one of the successful models of organizing small and medium-sized industries that address the shortcomings of the small and medium-sized industries and enhance the different advantages of the small-scale industries, as they enhance flexibility and diversity. An industrial cluster is an environment that relies on consolidated social capital in different geographical areas, alongside support institutions and through dense inter-firm relationships, since the strengths of industrial development using the cluster model are some of the same weaknesses. Industry in a resource-dependent economy such as Iran's oil-based economy, it is best to take action to help our country's industry first by identifying spontaneously formed regional clusters that have inherent capabilities and natural pull towards development and improvement. Began to develop and improve these environments. With the aim of creating examples that serve to model and gain similar experience for other parts of the country that create clusters at embryonic stage or environments suitable for cluster development with the least developmental challenge,

Keywords: