دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: فاطمه خجسته وهاب زاده، ۱۳۹۸

خواص آنتی باکتریال نانو میکروحباب های ازن و اکسیژن در مقایسه با شستشوی ساده در تخته کار آماده سازی مواد غذایی (تخته کار اماده سازی شنیسل و جوجه کباب)در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

یکی از مشکلات بزرگ در صنعت غذا و مواد غذایی، نگهداری و فساد آنها میباشد که عمدتا به دلایل آلودگیهای میکروارگانیسمی اتفاق میافتد. از مهمترین روشهای اطمینان بخش کنترل بهداشت و امنیت مواد غذایی، میتوان استفاده از گاز ازن را نام برد. ازن یا اکسیژن فعال، به دلیل توانایی بالا در از بین بردن میکروارگانیسمها بدون باقی گذاشتن مواد مضر به عنوان یکی از بهترین مواد ضدعفونی کننده مواد غذایی در جهان شناخته شده است که در صنایع مختلفی نظیر صنایع گوشتی، صنایع شیلاتی، غلات، سردخانه های میوه جات و سبزیجات و بسته بندی مواد غذایی کاربرد دارد. از کاربردهای گاز ازن در ضدعفونی کردن سطوح میتوان به کاهش بار میکروبی سطوح، در نتیجه کاهش آلودگی مواد غذایی که در محیط آشپزخانه ها تولید میشود بینجامد. بهینه سازی استفاده از ازن با توجه به منبع و غلظت موثر، مدت زمان کارآمد و وسیله مناسب و روش استفاده، از جمله چالشهای پیشروی این ماده ضد عفونی کننده میباشد.در این پژوهش از ازن به فرم نانومیکروحباب ازن استفاده کردیم و پس از مقایسه اثر باکتریسیدالی نانومیکروحباب ازن با ماده شوینده نتایج توسط جذب طول موج از طریق دستگاه اسپکتروفوتومتری بررسی شد ونتایج حاصله از جذب نوری در طول موج320/340 توسط نرم افزار spss مورد آزمون آماری قرار گرفت که نتایج حاصله بیانگر اثر برابر و مشابه دواین ماده باهم و حتی اثر بهتر نانومیکروحباب در مقایسه با مایع شوینده شد. در نتیجه این پژوهش میتوان به این نتیجه رسید که استفاده از آب غنی شده با ازن در مقایسه با سایر شوینده های استفاده شده در پژوهش اختلاف آماری معنا داری نداشت(pv>0.05) در نتیجه آب غنی شده با ازن به علت عدم اثرات مضر به عنوان شوینده مفید پیشنهاد میشود.

کلیدواژه‌ها: ازن ،نانومیکروحباب ازن

M.A. Thesis:

antibacterial properties of ozone and oxygen MicroNano bubbles enrich water compared to simple washing in food preparation board( slice and chicken kebab preparations) in Mashhad University of Medical Sciences

One of the major problems in the food and food industry is their maintenance and corruption, mainly due to microorganism contamination. One of the most reassuring ways to control the health and safety of food is to use ozone gas. Ozone, or active oxygen, is known to be one of the best food disinfectants in the world due to its ability to eliminate microorganisms without leaving harmful substances in various industries such as meat, shiitake, cereals, fruit cold stores. Herbs and vegetables and food packaging are used. Ozone applications in disinfecting surfaces can reduce the microbial load of surfaces, thereby reducing the contamination of food produced in the kitchen environment. The ozone molecule destroys microorganisms by oxidizing the bacterial cell's protein sulfhydric groups and also by penetrating the virus's nucleic acid protein coating and destroying its capsid protein. The efficiency of ozone gas can be increased by examining important factors such as pH, temperature, concentration level and combining this method with other physical and chemical methods. The use of ozone due to its high strength and speed as an antimicrobial agent, which ultimately leads to increased quality and economic benefit, can be used as an efficient method of food safety. Optimizing the use of ozone with regard to its effective source and concentration, efficient time and proper device and method of use are some of the challenges facing this disinfectant.

Keywords: Ozone, ozone nanomaterials