دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: عذرا وحدتی خواه، ۱۳۹۸

مطالعه تطبیقی حق تحصیل و آموزش کودکان در فقه اسلمی و حقوق موضوعه ایران

اهمیت تحصیل و آموزش در فقه اسلامی بسیار مورد تاکید قرار گرفته شده است و در احادیث و روایات و همینطور در قرآن کریم این مسآله به خوبی بیان شده است . به ویژه به عنوان یک حق برای کودکان تأکید فراوان شده است ازجمله در فقه اسلامی آموزش های واجب و مستحب از قبیل آموزش نما ، آموزش روزه داری ، آموزش های رزمی و تیراندازی و هنر هم در قرآن و هم در روایات به آن ها اشاره شده است. از دیدگاه قرآن نیز شخص متصف به وصف علم دارای برتری است و جایگاه شایسته ای دارد. کودک حق دارد که از امکانات آموزشی و فرهنگی بهره‌مند شود و باید به دور از هر گونه تبعیض در یک سیستم آموزشی جامع و برابر به تحصیل بپردازد. محرومیت کودکان از تحصیل تبعات جبران ناپذیری را برای کودکان و جامعه به دنبال دارد. اهتمام به تعلیم و تربیت آن‌ها در کودکی از وظائف مهم و تکالیفی است که بر عهده مربیان و متصدیان تعلیم و تربیت به‌خصوص پدر و مادر است. یکی از حقوق مسلم کودک که اولیا و مربیان در برابر آن مکلف و مسئول اند، برخوردار ساختن کودک از مزایای آموختن و کشاندن او به سوی ارزش های پاک در پرتو اهداف عالی انسانی است. حق آموزش دیدن، به یک معنا می تواند مدخل و پیش زمینه ای برای تحقق سایر حقوق باشد. حق آموزش کودک یکی از عوامل موثر در تربیت کودک که می باید بیشتر مورد مطالعه قرار گیرد، والدین و حدود آن ها در تربیت کودک می باشد. در حقوق ایران ؛ در اصل سی ام:دولت موظف است وسایل آموزش و پروش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم آورد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خود کفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.آموزش و سواد آموزی به کودکان همواره در قوانین ایران مورد تاکید قرار گرفته شده است.

کلیدواژه‌ها: حق تحصیل و آموزش، حقوق کودک، فقه اسلامی، حقوق ایران

M.A. Thesis:

Comparative Study of the Right to Education and Education of Children in Islamic Law and Islamic Law

The importance of education in Islamic jurisprudence has been very much emphasized and this is well stated in the hadiths and traditions as well as in the Holy Quran. It has been emphasized especially as a right for children, including obligatory and obligatory teachings in Islamic jurisprudence such as prayer training, fasting training, martial arts, shooting and arts, both in the Qur'an and in traditions. From the Qur'an's point of view, the person who is qualified to describe science is superior and has the right place. The child has the right to educational and cultural opportunities and must be free of any discrimination in a comprehensive and equitable education system. Deprivation of children has irreparable consequences for children and society. Focusing on their education as a child is one of the important duties and responsibilities of educators and carers, especially parents. One of the indisputable rights of the child to which parents and educators are responsible and responsible is to give the child the benefits of learning and drawing on pure values in the light of high human goals. The right to education can, in a sense, be the gateway to the realization of other rights. The right to a child's education One of the factors that have to be further studied in child rearing is parents and their limits in child rearing. In Iranian law; Article 30: The government is obliged to provide free education and training to all the people by the end of high school and to extend the higher education to the extent of self-sufficiency. Free education and literacy for children Iran's laws have been emphasized.

Keywords: Right to Education, Child Rights, Islamic Jurisprudence, Iranian Law