دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: عذرا وحدتی خواه، ۱۳۹۸

مطالعه تطبیقی حق تحصیل و آموزش کودکان در فقه اسلمی و حقوق موضوعه ایران

حق آموزش و تحصتیل شتامل فراگیتری معلومتات از طریتق آمتوزش و پترورش ابتتدایی و عمتومی و « در فقه اسلامی در باب .» تخصصهای عملی از طریق آموزش کاربردی، نظیر آموزش فنی و حرفهای میباشد اهمیت تعلیم و تعلم بسیار سخن رفته، تا جایی که این شیوه تربیت و آموزش به عنوان یکتی از متعتالیترین اهداف انبیاء شمرده شده است و از دیدگاه قرآن نیز شخص متصف به وصتف علتم دارای برتتری استت و جایگاه شایسته ای دارد. کودک حق دارد که از امکانات آموزشی و فرهنگی بهره مند شود و بایتد بته دور از هر گونه تبعیض در یک سیستم آموزشی جامع و برابر به تحصیل بپتردازد . محرومیتت کودکتان از تحصتیل تبعات جبران ناپذیری را برای کودکان و جامعه به دنبال دارد . تربیت از ارکان مهم سعادت بشتر استت کته خانواده در آن نقش بسیار ایاا می کند. اهتمام به تعلیم و تربیت آن ها در کودکی از وظائف مهم و تکتالیای است که بر عهده مربیان و متصدیان تعلیم و تربیت بهخصوص پتدر و متادر استت . یکتی از حقتوق مستلم کودک که اولیا و مربیان در برابر آن مکلف و مسئول اند، برختوردار ستاختن کتودک از مزایتای آمتوختن و کشاندن او به سوی ارزش های پاک در پرتو اهداف عالی انسانی است. حق آموزش دیدن، به یک معنا متی تواند مدخل و پیش زمینه ای برای تحقق سایر حقوق باشد. حق آمتوزش کتودک یکتی از عوامتل متوتر در تربیت کودک که می باید بیشتر مورد مطالعه قرار گیرد، والدین و حدود آن ها در تربیت کودک می باشد. در حقوق ایران ؛ در اصل سی ام:دولت موظف است وسایل آموزش و پروش رایگان را بترای همته ملتت تتا پایان دوره متوسطه فراهم آورد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خود کاتایی کشتور بته طتور رایگتان گسترش دهد

کلیدواژه‌ها: حق تحصیل و آموزش ، حقوق کودک، فقه اسلامی ، حقوق ایران

M.A. Thesis:

Comparative Study of the Right to Education and Education of Children in Islamic Law and Islamic Law

The right to education includes the acquisition of knowledge through " elementary and general education and practical specializations through applied education, such as technical and vocational education." And education has been regarded as one of the highest goals of the prophets, and from the Qur'an's point of view, the person who is qualified to describe science has the right place. The child has the right to educational and cultural opportunities and must be free of any discrimination in a comprehensive and equitable education system. Deprivation of children has irreparable consequences for children and society. Education is one of the most important pillars of human well-being in which the family plays a very important role. Focusing on educating them as a child is one of the most important tasks and tasks entrusted to educators and educators, especially parents. One of the indisputable rights of the child to which parents and educators are responsible and responsible is to give the child the benefits of learning and drawing on pure values in the light of high human goals. The right to education can, in a sense, be the gateway to the realization of other rights. The right to a child's education One of the factors that should be studied most is the parents and their limits in the child's education. In Iranian law, Article 71: The government is obliged to provide free education and training to all the people by the end of high school, and to extend higher education to the extent of self . sufficiency

Keywords: Right to Education, Child Rights, Islamic Jurisprudence, Iranian Law