دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: میترا پوربابا، ۱۳۹۸

ازدواج مجدد در اسلام ؛ایران ،غرب و بررسی علل و ریشه های آن

هدف اسلام از تشریع حکم تعدد زوجات دفاع از حقوق زنان و مردان در شرایط خاص و در پی ضرورت¬های اجتماعی بوده است، مهمتر اینکه اسلام تعدد زوجات را واجب قرار نداده بلکه تجویزی است با شرایط سنگین که تأمین آن شرایط امری ساده نیست، اما آنان که نمی توانند حقایق درخشان اسلام را ببینند می گویند دین اسلام یک دین شهوترانی است و از آن جا که دشمنان اسلام از هر فرصتی برای تخریب احکام انسان ساز اسلام استفاده می کنند، در این مورد نیز اشکالات و شبهاتی وارد کرده اند. از جمله اینکه پیامبر اکرم (ص) برای اولین بار رسم تعدد زوجات را در جهان اختراع کرد! در صورتی که قبل از اسلام رسم تعدد زوجات بدون ضابطه و حدود روشنی وجود داشت، بخصوص در میان ثروتمندان و خانواده های سلطنتی تعدد زوجات عادی بوده و بدان می بالیدند. در این تحقیق تلاش کرده ایم با استفاده از سنت پیامبر (ص) و شواهد تاریخی، پدیده تعدد زوجات را در اسلام و ایران و قانون بررسی نموده و به لحاظ اینکه مسائل مربوط به تعدد زوجات در فقه، سنت پیامبر (ص)، حقوق و قانون، تاکنون به طور جامع و کامل مورد بررسی قرار نگرفته، سعی شده که به همه¬ی این موارد پرداخته و چرایی و چگونگی، علل و عواقب آن را مورد بررسی قرار دهیم

کلیدواژه‌ها: تعدد، ازدواج، عدالت، عدل.

M.A. Thesis:

Re-marriage in Islam, Iran, the West, and its causes and origins

The purpose of Islam is to enumerate the multiplicity of marriages for the protection of the rights of women and men in specific circumstances and in the pursuit of social necessities. Most importantly, Islam does not mandate multiplicity but is a prescription for burdensome conditions that are not easy to obtain, but they are Those who cannot see the glittering truths of Islam say that the religion of Islam is a secular religion, and that the enemies of Islam have used every opportunity to destroy the humanitarian rulings of Islam, and have raised doubts about it. For example, the Prophet (peace be upon him) invented the world's first polygamy! If pre-Islamic customary marriage had unregulated and explicit boundaries, especially among the wealthy and royal families, the marriage of ordinary couples was frequent and boasting. In this research, we have tried to study the phenomenon of polygamy in Islam and Iran and the law using the tradition of the Prophet (PBUH) and historical evidence in order to examine the issues of polygamy in the jurisprudence, the tradition of the Prophet (PBUH), rights and The law has not been thoroughly examined so far, and we have attempted to address all of these and examine why, how, and why

Keywords: Multiplicity, Marriage, Justicel, Justice