دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: نرگس برزویی، ۱۳۹۸

ساختار، رفتار و عملکرد در صنعت بانکداری ایران (مقایسه مکتب ساختارگرایی و شیکاگو)

این مطالعه به دنبال بررسی ساختار، رفتار، عملکرد در صنعت بانکداری ایران ( مقایسه مکتب ساختارگرایی و مکتب شیکاگو ) می باشد و با استفاده از داده های ترکیبی 8 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی یک دوره 10 ساله در بازه زمانی (96-1387) گردآوری شده، و با استفاده از روش داده های ترکیبی( Panel Data ) مورد آزمون قرار گرفت. یافته های تحقیق به طور کلی نشان داد طبق نظریه ساختارگرایی ساختار بانک و رفتار بانک بر عملکرد بانک تاثیر می گذارد . و طبق نظریه شیکاگو عملکرد بر رفتار و ساختار تاثیر مستقیم می گذارد و جهت علیت در این نظریه از عملکرد به رفتار و ساختار می باشد. علاوه بر دو نظریه فوق مکاتب دیگری نیز وجود دارند که در مورد جهت علیت بین عناصر بانک نظر خاص خود را دارند. آن ها معتقدند الگوی رفتاری بانک عامل موثر در شکل گیری عملکرد بانک است.

کلیدواژه‌ها: ساختار، رفتار، عملکرد، ساختارگرایی، رفتارگرایی، شیکاگو

M.A. Thesis:

Structure, Condauct, Performance in the Banking Indusry of Iran

This study seeks to examine the structure , behavior , and performance of the Iranian banking industry (comparing the structuralism school and the Chicago school) using the combined data of 8 banks admitted to the stock exchange over a 10 - year period ( -96% ) . ( 2008 ) was collected and tested using Panel Data Method . The findings of the study generally showed that according to structuralism theory, bank structure and bank behavior affect bank performance. And , according to Chicago theory , performance has a direct influence on behavior and structure , and causality in this theory is from performance to behavior and structure . In addition to the other two theories above, there are other schools that have their own view on the causality between bank elements. They believe that the bank's behavioral pattern is an important factor in shaping the bank ' s performance..

Keywords: Structure, Behavior, Performance, Structuralism, Behaviorism, Chicago