دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سوده میرچولی، ۱۳۹۸

جلوه های شادی و امید در اندیشه ی مولوی با تکیه بر مثنوی معنوی

داستان‌های مثنوی سرشار از خوش‌بینی و امید و نشاط است به‌گونه‌ای که می‌توان گفت در نگاه مولوی امید و نشاط امری جوهری و اصیل به شمار می‌رود و بنیاد روحی بشر بر امید و شادی سرشته شده و ناامیدی و اندوه اعتباری و عارضی و گذرنده است. شادی و امید از اتصالات و کیفیّات همگانی محسوب می‌شوند. غم نتیجه تأثیر نفس است از حصول امری مکروه و امید و شادی زادة تأثر آن از امری مطلوب و دوست داشتنی. از آنجا که شعر تعلیقی صوفیانه به وسیله مولانا به کمال شگفت دیگر دست می‌یابد و شور معنوی اثری تکامل یافته در زمینه منظومه تصوف است. طبقه‌بندی موضوعی دو مقولة شادی و نشاط و امید و بررسی انعکاس آن در نوع نگاه مولوی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. پژوهش حاضر به بررسی دیدگاه حضرت مولانا دربارة انعکاس شادی و امید و معانی و مفاهیم موانع وموجبات ان و کاربردهای مختلف آن می‌پردازد. بر این اساس در فصل اول کلیات پژوهش شامل بیان مساله اهداف و فرضیات و... ، در فصل دوم به شادی و امید وارتباط ان با زندگی و تعاریف شادی و نشاط عوامل ایجاد شادی و امید ودر فصل سوم موانع تحقق شادی و موجبات و مراتب شادی و امید در زندگی دینی و معنوی را مورد بررسی قرار داده و در پایان نتیجه‌گیری بحث و ذکر منابع انجام می‌شود

کلیدواژه‌ها: مولوی، مثنوی، انعکاس شادی، امید

M.A. Thesis:

The effects of happiness and hope in Rumi's thoughts, relying on spiritual Masnavi

The verses of Masnavi are full of optimism and hope and vitality, so that in the eyes of Rumi, Omid and Neshat are considered as immortal and original, and the spiritual foundation of mankind is based on hope and joy and disappointment and sadness is a matter of credit and overwhelming. Happiness and joy are the connections and qualities of the universe. The sadness is the result of the effect of the soul on the achievement of the abomination and the hope and joy of its effect on the desired and loving. Since Sufi suspended poetry is achieved by Mowlana to some other great perfection, spiritual passion has evolved in the context of the Sufism. The categorization of the two categories of happiness and vitality and hope and its reflection in the type of Rumi's view is of particular importance. The present study deals with the viewpoints of Hazrat Rumi on reflection of happiness and hope and the meanings and concepts of obstacles and obstacles and its various applications. Accordingly, in the first chapter of the general research, the expression of the problem of goals and assumptions and ..., in the second chapter, to happiness and hope and its relationship with life, and the definitions of happiness and joy of the factors creating happiness and hope, and in the third chapter, obstacles to the fulfillment of happiness and virtues and degrees Joy and hope in religious and spiritual life and at the end of the conclusion of the discussion and the mention of resources.

Keywords: Rumi, Masnavi, reflection of happiness, hope