دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: محمد میرزائی، ۱۳۹۸

بررسی تطبیقی نظام مالی خانواده در حقوق ایران و اسناد بین المللی

نظام مالی در خانواده بر سه محور می باشد که شامل مهریه ، نفقه و اجرت المثل است در حقوق ایران این نظام مالی از فقه اسلامی گرفته شده است و در قانون مدنی هم موادی در ارتباط با نظام مالی در خانواده از طرف قانون گذار وضع شده است . از طرفی در عصر جدید اشتغال زنان و مردان و دارایی هایی که بدست می آورند نیز در نظام مالی خانواده لحاظ شده است. نظام مالی خانواده در حقوق ایران و در اسناد بین المللی ، مجموعه مقررات حقوقی را در بر می گیرد که به آثار مالی ازدواج و زندگی مشترک می پردازدو هدف آن تنظیم حقوق و تکالیف مالی زوجین می باشد. ماده 1118 قانونی مدنی ایران، استقلال مالی زن از شوهر را به رسمیت شناخته است؛ این ماده مقرر می‌دارد: «زن مستقلاً می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می‌خواهد بکند». نظام مالی خانواده در حقوق ایران و اسناد بین المللی با دارای تفاوت ها و شباهت هایی است که این تحقیق به بررسی تطبیقی آن می پردازد. بررسی وضعیت قانونی زنان در ایران که مبتنی بر نگرش اسلامی است؛ در مقایسه با قوانین اروپایی (انگلستان) که مبتنی بر تساوی زن و مرد بوده و آنان را در عرصه‌های اقتصادی، بدون توجه به تفاوت‌های فطری، روحی، روانی و جسمی یکسان تلقی نموده‌اند، این امر نه تنها منجر به حمایت اقتصادی آنان نشده و وضعیت معیشت آنان را بهبود نمی‌بخشد

کلیدواژه‌ها: کلید واژه ها: نظام مالی ، حقوق ایران ، اسناد بین المللی ، خانواده

M.A. Thesis:

Comparative study of family financial system in Iranian law and international documents

The financial system in the family is based on three principles, including dowry, alimony and proverb. In Iranian law, this financial system is derived from Islamic jurisprudence and in the civil law there are also provisions regarding the financial system in the family by the legislator. . On the other hand, in the modern age, the employment of men and women and the assets they obtain are also included in the family financial system. The family financial system in Iranian law and in international documents encompasses a set of legal provisions that deal with the financial effects of marriage and cohabitation, with the aim of regulating the rights and financial obligations of couples. Article 1118 of the Iranian Civil Code recognizes the financial independence of a woman from her husband; this article provides: "The woman may independently take possession of whatever property she wishes." The family financial system in Iranian law and international documents has some differences and similarities that this study compares. Examine the legal status of women in Iran, based on Islamic attitudes, in comparison with European laws (UK), which are based on equality between men and women and treat them equally in economic terms, regardless of physical, mental, psychological or physical differences. This not only does not provide them with economic support and does not improve their livelihoods

Keywords: Keywords: Financial System, Iranian Law, International Documents, Family