دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: نادیا ولی پور، ۱۳۹۸

اثر بخشی غنی سازی روابط زوجین بر کیفیت زندگی و شادکامی مادران دارای فرزند معلول شهر مشهد

پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی آموزش غنی سازی روابط زوجین بر کیفیت زندگی و شادکامی والدین دارای فرزند معلول بود شهر مشهد انجام شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، و از نظر روش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کلیه مادران دارای فرزند کم توان ذهنی که در سال 98-97 از مرکز توانبخشی روزانه شهر مشهد خدمات توانبحشی را دریافتمی می کردند.که به روش نمونه گیری در دسترس تعداد. 60 نفرکه به ، بصورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هرکدام 30 نفر ) و گروه آزمایش در 10 جلسه 90 دقیقه ای طبق پروتکل آموزش غنی سازی روابط زوجین اولسون(1990) قرار گرفتند. برای جمع ¬آوری اطلاعات از ،پرسشنامه کیفیت زندگی(1996) و پرسشنامه شادکامی (1990) استفاده شد. داده¬ها با استفاده ازروش تحلیل کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته¬های پژوهش نشان داد که آموزش غنی سازی روابط زوجین بر کیفیت زندگی و شادکامی والدین دارای فرزند معلول تاثیرگذار می باشد

کلیدواژه‌ها: شادکامی ، کیفیت زندگی ، آموزش غنی سازی روابط زوجین