دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: امین رئوفی، ۱۳۹۸

رابطه مهارت های اجتماعی و کفایت اجتماعی با عزت نفس دانش آموزان دوره اول متوسطه شهرستان جغتای

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه مهارت ¬های اجتماعی و کفایت اجتماعی با عزت نفس دانش آموزان دوره اول متوسطه شهرستان جغتای در سال تحصیلی 98-97 بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات توصیفی و از نوع همبستگی می باشد که به صورت میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش را دانش آموزان متوسطه اول شهرستان جغتای به تعداد 834 نفر تشکیل داده اند که از این میان تعداد 150 نفر با استفاده از جدول مورگان انتخاب شدند. نمونه گیری به صورت طبقه ای تصادفی از بین مدارس شهرستان جغتای انجام شد. از سه پرسشنامه مهارت های اجتماعی ماتسون و ازمون عزت نفس کوپر اسمیت و آزمون کفایت اجتماعی استرایر استفاده شد. روش آماری این پژوهش همبستگی و رگرسیون چند متغیره بود. نتایج تحلیل آماری بیانگر این بود که بین مهارت های اجتماعی و عزت دانش آموزان و همچنبن بین کفایت اجتماعی و عزت نفس رابطه معنادار در سطح 01/0 و 05/0 یافت شد.

کلیدواژه‌ها: مهارت های اجتماعی، کفایت اجتماعی، عزت نفس

M.A. Thesis:

The relationship between social skills and social adequacy with self_esteem of first grade high school students of joghatay(2018_2019)

The purpose of this study was to investigate the relationship between social skills and social competence with self-esteem of high school students in Jaghtai in the Academic year of 2018-2019. The purpose of this study is applied and in terms of data collection is descriptive and correlational. The statistical population of this study consisted of 834 first grade high school students in Jaghtai city, out of which 150 were selected using Morgan table. Samples were selected by stratified random sampling from the schools of Jaghtai city. Three questionnaires of Matson Social Skills and Cooper Smith Self-Esteem Questionnaire and Streier Social Proficiency Test were used. The statistical method of this study was correlation and multivariate regression. The results of statistical analysis indicated that there was a significant relationship between social skills and self-esteem of students as well as between social competence and self-esteem at the level of 0.01 and 0.05 .

Keywords: Social skills, Social competence, Self-esteem