دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سما برغمدی، ۱۳۹۸

رابطه خویشتن پذیری و ابعاد رابطه والد -فرزندی با فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسط سبزوار

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه خویشتن پذیری و ابعاد رابطه والد- فرزندی با فرسودگی تحصیلی دانش¬آموزان دختر دوره متوسطه دوم سبزوار بود. تحقیق حاضر از نظر هدف، بنیادی و از نظر روش، توصیفی از نوع همبستگی می¬باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش¬آموزان دختر دوره متوسطه دوم شهر سبزوار و مادران آنها در سال 98-1397 تشکیل دادند که تعداد آنها طبق گزارش اداره آموزش و پروش سبزوار 4318 نفر بوده است. از میان جامعه آماری، با روش نمونه¬گیری خوشه¬ای چند مرحله¬ای و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، 351 نفر به عنوان نمونه انتخاب و مادران به پرسشنامه رابطه والد- کودک (راس، 1998) و دانش¬آموزان به پرسشنامه خویشتن¬پذیری (چمبرلین و هاگا، 2001) و پرسشنامه فرسودگی تحصیلی (شوفلی، 2002) پاسخ دادند. به منظور تحلیل داده‌های این پژوهش از شاخص‌های آمار توصیفی میانگین و واریانس و آمار استنباطی ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد. برای تسریع در نتایج حاصله نیز از نرم¬افزار spss-22 استفاده شد. نتایج حاکی از این بود که بین خویشتن-پذیری و ابعاد رابطه والد- فرزندی با فرسودگی تحصیلی دانش¬آموزان دختر دوره متوسطه دوم سبزوار رابطه معنادار وجود دارد (05/0>P). همچنین نتایج رگرسیون نشان داد که پذیرش فرزند و طرد فرزند (از ابعاد رابطه والد- فرزندی) و خویشتن¬پذیری پیش¬¬بینی کننده فرسودگی تحصیلی می¬باشد ولی دو بعد حمایت بیش از حد و سهل انگاری افراطی پیش¬بینی کننده فرسودگی تحصیلی نمی¬باشند.

کلیدواژه‌ها: خویشتن پذیری، رابطه والد- فرزندی، فرسودگی تحصیلی

M.A. Thesis:

The relationship between self-acceptance and the dimensions of parent-child relationship with educational burnout of second-grade secondary school students in Sabzevar

The purpose of this study was to investigate the relationship between self- acceptance and dimensions of parent-child relationship with academic burnout of second-grade secondary school students in Sabzevar. The purpose of this study is fundamental and methodological is a descriptive correlational one. The statistical population of the study consisted of all female secondary school students in Sabzevar city and their mothers in the year 1397-98, the number of which was 4318 according to Sabzevar Education and Training Department. Using multistage cluster sampling method and using Krejcie and Morgan table, 351 individuals were selected as sample and mothers to parent-child relationship questionnaire (Ross, 1998) and students to self-acceptance questionnaire (Chamberlain and Hague, 2001) and the Academic Burnout Questionnaire (Schofley, 2002). Descriptive statistics of mean and variance and inferential statistics of Pearson correlation and regression were used to analyze the data. SPSS-22 software was used to accelerate the results. The results indicated that there was a significant relationship between self- acceptance and parent-child relationship dimensions with academic burnout in Sabzevar secondary school girl students (P <0.05). Regression results also showed that child acceptance and child rejection (parent-child relationship dimensions) and self- acceptance were predictors of academic burnout, but two dimensions of over-support and extreme negligence did not predict academic burnout.

Keywords: : self-acceptance, parent-child relationship, academic burnout