دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: اتنا دولت خواه شیروان، ۱۳۹۹

بررسی جرم شناسی و آسیب شناسانه فعالیت های صنعتی و کارخانه ها در آلودگی محیط زیست در حقوق ایران و اسناد بین المللی

پیشرفت روز افزون بشر در حوزه‌های صنعتی باعث تسهیل زندگی و رشد اقتصادی جوامع گردیده است لکن، فعالیت‌های بی ضابطه از سوی کشورهای جهان باعث آسیب‌های زیادی به محیط زیست گردید تا جایی که حفاظت از محیط زیست موضوع بسیاری از کنوانسیون‌ها و موافقت نامه‌های بین المللی و منطقه‌ای شد. امروزه همگان به این امر اعتقاد دارند که فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی را باید با اصول حفاظت از محیط زیست مطابقت داد. مهمترین اصل در حفاظت از محیط زیست پیشگیری از آن است زیرا در صورت تخریب دیگر به حالت اولیه خود باز نمی¬گردد. حقوق دانان، اقتصاددنان و جرم شناسان به دنبال آن هستند تا از طرق مختلف فعالیت‌های حوزه صنعت را با استانداردهای زیست محیطی تطبیق داده و اقتصاد کشورها را به سمت اقتصاد سبز سوق دهند فرهنگ‌سازی از طریق آموزش محیط زیست، به رسمیت شناختن فعالیت‌های انجمن‌های غیر دولتی در مقام مطالبه‌گر و شبه دادستان در کنار افزایش مالیات بر کالاهای مغایر با اصول زیست محیطی و استفاده از شیوه‌های مکمل مانند از بین بردن منبع آلودگی، کسب مجوز و همچنین استفاده از تکنولوژی‌های سبز و نهایتاً استفاده از استانداردهای از پیش تعیین شده همگی از راه‌های پیشگیری و مقابله با تخریب محیط زیست توسط حوزه صنعتی می‌باشد. ایران در زمینه ضابطه‌مند نمودن حوزه صنعتی با ضعف‌های زیادی مواجه است عدم وجود قوانین جامع، پیشبینی ضمانت اجراهای ملایم و عدم رعایت اصل تناسب میان جرم و مجازات از بزرگ‌ترین مشکلات حقوقی در زمینه محیط زیست به شمار می‌آید که امید است مقنن در جهت رفع آن برآید.

کلیدواژه‌ها: حقوق محیط زیست؛ مسئولیت کیفری زیست محیطی؛ شیوه‌های پیشگیری کیفری جرائم سبز؛ شیوه‌های پیشگیری غیر کیف

M.A. Thesis:

Criminological and Pathological Examination of Industrial and Plant Activities in Environmental Pollution in Iranian Law and International Documents

Increasing human progress in industrial areas has facilitated the lives and growth of societies, but unethical activities by countries in the world have caused enormous damage to the environment, where environmental protection is the subject of many international and regional conventions and agreements. Became Today everyone is convinced that economic and industrial activities must be in line with the principles of environmental protection. The most important principle in protecting the environment is to prevent it, since it will not return to its original state if it is destroyed. Lawyers, Danish economics and criminologists are seeking to adapt industry activities to environmental standards and bring economies to the green economy. Culture through environmental education, recognizing the activities of non-governmental organizations As a prosecutor and asylum-seeker, along with increasing taxes on non-compliance with environmental principles and the use of complementary methods such as eliminating the source of pollution, licensing as well as the use of green technologies and ultimately the use of predetermined standards, all of Ways to prevent and combat degradation I live is by the industry. Iran faces many weaknesses in defining the industrial sphere. The lack of comprehensive laws, the promise of a soft guarantee and the non-observance of the principle of proportionality between crime and punishment are among the biggest environmental problems that the authorities are hoping to resolve. It crashes.

Keywords: environmental rights; environmental criminal responsibility; criminal prosecution of green crimes; n