دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: اذین نعمت شاهی، ۱۳۹۸

بررسی رابطه حقوق و اخلاق در خانواده

مساله ارتباط حقوق و اخلاق در خانواده و مبحث حقوقی کردن اخلاق بحثی است نو و راهکارهایی متناسب با خود را لازم دارد. آنچه امروز به نیاز روحی بشر پاسخ می دهد، یافتن روح و حقیقت هر حکرم و عمل است تا با دریافت این حقایق، انجام آن عمل در وجود فرد نهادینه گردد و به انجام اعمال نیک براحتری گردن ندهد. او نیاز دارد که آرامش خاطر را، در اعماد خویش جستجو کند. پیچیده تر شدن جوامع و روابط افراد، هرگز نمی تواند بشر را از فطریات خویش دور کند، ولی گاهی برای وصول به واقعیت، سراپایی چون منفعت طلبی، لذت گرایی، حق کشی و ستم به همنوع او را به خود مشغول می دارد بنابراین او نیاز واقعی خویش را که صبغه و رنگ خدایی در اعمال انسانی است، درک نمی کند. لذا قانونگذار اسلامی به جهت نقشی که در تعلیم و تربیت افراد دارد موظف است، برای پاسخ به این نیاز و نیل به چنین مقصدی، صفاتی چون عفو، گذشت، وفاداری و . . . را به ایشان تعلیم دهد و البته در چنین آموزشی باید دقت نظر داشت و جوانب امر را لحاظ نمود.

کلیدواژه‌ها: اخلاق ، حقوق، خانواده، اخلاق در خانواده

M.A. Thesis:

survey of the relationship between family law and morals

The importance of the family in stitution to the structure of the community is clear and unambiguous.the health and wellbeing of a community largely depends on the family and the relationships among its individuals the relationships that determine its sustain ability are ethical and legal.what keeps the family going is the upholding of values and ethics .the inportance of morality in the family is even greater than the rights .in today,s world ,the family system faces major challenges ,family breakdown separation and divorce,unaccompaied children ,deling uency and adolescents,behavioral disorders...illustrate the famiy,s damages and illustrate the inability to communicate morality and rights is the dichotomy that is created between ethics and rights ,while many rights have a moral back drop ,and in their lives people have always realized the importance of moral rights to maintain and achieve values such as justice,order,peace and prosperity .the purpose of this study is to identify and express the rights of morality in the family system ,and the research method in collecting information is a library

Keywords: .ethics,rights,family, ethics in family law