دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مریم خلقی، ۱۳۹۲

خودشیفتگی و خود شیفتگی گرایی در دوران معاصر پارسی (مدار صفر درجه و دایی جان ناپئلون)

خود شیفتگی وخودشیفتگی گرایی در دو رمان معاصر پارسی (مدار صفر درجه و دایی جان نا پلئون) خودشیفتگی یک ویژگی شخصیتی در بعضی از انسان هاست که بسته به زمینه‌های ژنتیک افراد، تربیت خانوادگی و شرایط اجتماعی و محیطی، ممکن است ایجاد شده و شدت یابد، به نحوی که بر سایر ویژگی‌های شخصیتی غالب شود. خودشیفتگی، واژه ناآشنایی نیست و همه کم و بیش با ادبیات های متفاوتی با آن آشنا هستند. این اختلال از جمله انواع اختلال شخصیت است که از سنین نوجوانی یا اوایل جوانی آغاز می‌شود و اغلب به صورت پایدار در سراسر عمر انسان وجود دارد. این اختلالات در عملکرد فردی و اجتماعی شخص تاثیرگذار است. این افراد به شدت نیاز به تأیید شدن از طرف دیگران دارند و در صورتی که موفقیت‌های آنان نتواند این شرایط را برایشان فراهم کند، بسیار آسیب‌پذیر می‌شوند و احتمال افسردگی در آنان افزایش می‌یابد. افراد خودشیفته به دلیل عدم تعادل در شخصیت و با پیامدهای رفتاریِ گوناگونی که دارند، مشکلات فراوانی را برای خود، دیگران و جامعه ایجاد نموده و آن چنان تنش و درگیری ایجاد می‌نمایند که ادامه ی رابطه با این افراد مشکل است. این پایان نامه به بررسی خودشیفتگی و خودشیفته گرایی در دو رمان «دایی جان ناپلئون» و «مدار صفر درجه» می پردازد. هدف از انجام این پایان نامه معرفی و شناساندن بیماری خودشیفتگی، علل بروز این بیماری، شناخت ویژگی های افراد مبتلا به خودشیفتگی و در نهایت معرفی راه های پیشگیری و درمان این بیماری است. در دو رمان برگزیده ابتدا کارکترهای مبتلا به این بیماری معرفی شده و سپس هم زمان با پیشروی داستان، ویژگی هایی که افراد خود شیفته دارند در رفتار این کارکترها مشاهده و تحلیل می شود. این پایان نامه در یک مقدمه و دو جستار تنظیم شده است که در جستار اول به کلیات و بنیان های نظری تحقیق پرداخته شده است. و جستار دوم این مطالعه، به بررسی و تحلیل شخصیت های مبتلا به این بیماری در دو رمان مذکور اختصاص دارد.

کلیدواژه‌ها: خودشیفتگی، علل و ویژگی های خود شیفتگی، رمان دایی جان ناپلئون، رمان مدار صفر درجه.

M.A. Thesis:

Narcissism and narcissistic tendency in contemporary'm Forums (Zero degrees and uncle Napoleon)

Narcissism is a personality trait in some humans that depending on individual genetic predisposition, family education, and social- environmental growth conditions may be created and intensified, so that dominant the other personality features. This disorder is a kind of personality disorders that begins in teens or early adulthood, often lasting throughout the lifetime. These disorders affect the social and interpersonal functioning of person. These people desperately need to be approved by others, and if their success couldn't provide this condition; they become very vulnerable and the risk of depression increase. People with narcissistic, due to imbalances in personality traits and various behavioral outcomes, causing various problems for others, themselves and society; and create so much tensions and conflicts so that keeping relationship with them becomes difficult. This thesis examines the narcissism and narcissistic in 2 novels "the Dear Uncle Napoleon" and "the Zero Degree ". The aim of this thesis is to present and introduce the narcissistic disorder, causes of the disease, identify the characteristics of people with narcissistic and ultimately introduce the ways to prevent and treat the disease. In 2 selected novels, first, the characters with narcissistic are introduced, and then concurrent with the progression of the story, the features of narcissistic people are observed and analyzed in the behavior of these characters. The thesis is organized an introduction and two essays. In first essay, general topics and theoretical foundations of research are discussed. In The two essay, the characters with narcissistic in 2 novels are analyzed.

Keywords: Narcissism, Causes and characteristics of narcissism, the Dear Uncle Napoleon, the Zero Degree