دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مهدی چلوپز، ۱۳۹۸

رابطه رهبری مشارکتی و قدرت تصمیم گیری با حل تعارض مدیران مرد مدارس ابتدایی شهر سبزوار

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه رهبری مشارکتی و قدرت تصمیم گیری با حل تعارض مدیران مرد مدارس ابتدایی شهر سبزوار در سال 1398 انجام شد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی، از لحاظ چیستی پژوهش از نوع تحقیقات کمی و از لحاظ روش گردآوری داده از نوع تحقیقات توصیفی و همبستگی می باشد جامعه پژوهش را کلیه مدیران مدارس ابتدایی شهر سبزوار تشکیل می دهند که 38 نفر می باشند. به دلیل محدود بودن جامعه آماری مدیران از روش نمونه گیری سرشماری استفاده گردید که بر اساس آن کلیه مدیران مربوطه که مورد بررسی قرار گرفتند.از این تعداد 30 پرسشنامه ها را تکمیل کردند.پس از تکمیل و گردآوری پرسشنامه ها، اطلاعات پرسشنامه ها وارد نرم افزار SPSS شد. ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد رهبری مشارکتی نمائی ، پرسشنامه استاندارد تصمیم گیری اسکات و بروس و پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز بود. نتایج پژهش نشان داد که همبستگی متغیر رهبری مشارکتی در یک ترکیب خطی با حل تعارض و برابر 597/0 و همینطور میزان همبستگی قدرت تصمیم گیری در یک ترکیب خطی با حل تعارض برابر با 733/0 است.به عبارت دیگر رهبرانی که از توانایی حل تعارض بالاتری برخوردارند، قدرت تصمیم گیری بالاتری دارند و از سبک مشارکتی استفاده می کنند.همینطور 573/0 از تغییرات در میزان حل تعارض با استفاده از تغییرات رهبری مشارکتی و قدرت تصمیم گیری تعییین می شود

کلیدواژه‌ها: رهبری مشارکتی ، قدرت تصمیم گیری ، حل تعارض

M.A. Thesis:

The Relationship of Participatory Leadership and Decision-Making Power by Solving Confronts of Primary School Directors in Sabzevar

The purpose of this study was to investigate the relationship between participatory leadership and decision making power with conflict resolution of male elementary school principals in Sabzevar, Iran. The purpose of the present study is type Applied research is a quantitative research in terms of research and descriptive and correlational in terms of data collection method. The research population is all elementary school principals in Sabzevar. They are 38 people. Because of the limited statistical population of managers, the census sampling method was used to fill in all 30 questionnaires. SPSS software was used. The research instrument was standardized participatory leadership questionnaire, standard decision making questionnaire It was Scott and Bruce and Robbins conflict management questionnaire. The results of the study showed that the correlation of participatory leadership variable in a linear combination with conflict resolution equals 0.597 and also the correlation of decision making power in a linear combination with conflict resolution equals 0.733. In other words, leaders who have the ability to solve Conflicts are higher, have higher decision-making power and use a participatory style. Thus, 0.573 of the variance in conflict resolution is determined by changes in participatory leadership and decision-making power.

Keywords: Participatory Leadership, decision making power, conflict resolution