دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: علی اصغر بیدی، ۱۳۹۸

تاثیرآموزش شهر وندی وروابط اجتماعی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان متوسطه اول پسر شهر سبزوار

چکیده جامعه ملی و جهانی کنونی نیازمند حضور انسان های آگاه، مسئول، مشارکت جو، حساس به مسائل جامعه و علاقمند به تعامل و گفتگو است. لذا باید تعلیم و تربیت رسمی جامعه نیز مطابق با چنین نیازمندیهایی، اهداف، روش ها و محتوای خود را مورد بررسی و تجدید نظر قرار دهد. برای به دست آوردن نتیجه مطلوب این موضوع، میتوان از منظر تاثیر آموزش شهروندی و روابط اجتماعی بر عملکرد تحصیلی مورد بررسی قرار داد. این پژوهش، از لحاظ دسته بندی پژوهش، یک پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون، با گروه کنترل و آزمایش است و از نظر دسته بندی و هدف از نوع کاربردی میباشد. جامعه آماری تحقیق حاضرکلیه ی دانش آموزان پسر دوره اول متوسطه می باشد که به صورت تصادفی از بین36دبیرستان پسرانه ی دوره ی اول متوسطه شهر سبزوار،یکی از دبیرستانهاانتخاب شده ،وسپس ازمیان پایه های تحصیلی هفتم تا نهم،پایه هشتم انتخاب شد. درادامه به صورت تصادفی ازمیان 5کلاس پایه ی هشتم،2کلاس انتخاب شدند.یک کلاس به عنوان گروه آزمایش وکلاس بعدی بعنوان گروه کنترل درنظر گرفته شد.دراجرای این پژوهش،محقق عملکرد تحصیلی را بامقایسه ی میانگین معدل نمرات دروس دانش آموزان هردوکلاس مورد بررسی قرار داده است. سپس پروتکل آموزش شهروندی وروابط اجتماعی طی 11جلسه ی50 دقیقه ای(5جلسه آموزش شهروندی و6 روابط اجتماعی )ودرمدت 50 روزبرای دانش آموزان گروه آزمایش اجرا شد. درپایان پژوهش ، پژوهشگرمجدد عملکرد تحصیلی هردو گروه را بایکدیگر مقایسه نموده است که نتیجه آن تاثیرمثبت آموزش شهر وندی وروابط اجتماعی برعملکرد تحصیلی دانش آموزان می باشد. کلید واژه ها : روابط اجتماعی، آموزش شهروندی، عملکرد تحصیلی،متوسطه اول

کلیدواژه‌ها: روابط اجتماعی، آموزش شهروندی، عملکرد تحصیلی،متوسطه اول

M.A. Thesis:

The effect of Vandi city teaching and social relations on academic performance of first grade high school students in Sabzevar city

Abstract The current national and global society requires the presence of knowledgeable, responsible, participatory, sensitive to community issues and interested in interaction and dialogue. Therefore, the formal education of the community should also be reviewed and revised according to such needs, goals, methods and content. In order to obtain a desirable result, one can examine the impact of citizenship education and social relations on academic performance. This research is a quasi-experimental research with pre-test and post-test design with control and experimental groups and is applied in terms of classification and purpose. The statistical population of the study consisted of all male high school students who were randomly selected from 36 high schools of high school in Sabzevar, one of the selected high schools and then from the seventh to ninth grade, eighth grade. Subsequently, two classes were randomly selected from 5 eighth grade classes. One class was considered as the control group and the next as the control group. have given. Then, the Citizenship and Social Relationship Education protocol was implemented in 11 50-minute sessions (5 citizenship and 6 social education sessions) and for 50 days for the experimental group. At the end of the study, the study compared the repercussions of the academic performance of the two groups, with the result that the effect of Wendy's education on education and social relations on students' academic performance. Keywords: Social Relations, Citizenship Education, Academic Performance, First High School

Keywords: Social Relations, Citizenship Education, Academic Performance, First High School