دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: فائزه حکم ابادی، ۱۳۹۸

بررسی رابطه بعد محتوایی برنامه درسی مغفول با صلاحیت حرفه ای دانش آموختگان رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان شاغل در آموزش و پرورش سبزوار

پژوهش حاضر با هدف«بررسی رابطه بعد محتوایی برنامه درسی مغفول با صلاحیت حرفه ای دانش آموختگان رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان شاغل در آموزش و پرورش سبزوار» انجام شده است . روش تحقیق پژوهش حاضر از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه فارغ التحصیلان رشته آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان شاغل در شهر سبزوار و توابع بوده که در سال های 1397-1396-1395 فارغ التحصیل شده اند .از بین 240 نفر فارغ التحصیل 140 نفر براساس جدول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان انتخاب شدند . جهت انجام این پژوهش از دو پرسشنامه استفاده شده است .1- پرسشنامه استاندارد صلاحیت حرفه ای معلمان (ملائی نژاد ،1391)که دارای 39 گویه بوده و صلاحیت های حرفه ای معلمان را در سه زیر شاخه صلاحیت مدیریتی ،شناختی –مهارتی و نگرشی –رفتاری مورد سنجش قرار داد . 2- پرسشنامه محقق ساخته برنامه درسی مغفول است که دارای 30گویه بوده و جهت طراحی این پرسشنامه از تجارب زیسته 30نفر از فارغ التحصیلان پردیس شهید هاشمی نژاد استفاده گردید ، که به منظور کسب اطمینان از انتخاب گویه ها و ایتم های مناسب و مطلوب از روائی محتوا ( CVR) استفاده شد و برای بررسی پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده گردید که پایایی این پرسشنامه برابر با 0.85محاسبه گردید .این پرسشنامه در 10شاخص به سنجش برنامه درسی مغفول می پردازد . نتایج این پژوهش نشان داد بین برنامه درسی مغفول و صلاحیت حرفه ای معلمان رابطه معنا داری وجود دارد و تمامی فرضیه های پژوهش تایید شدند .

کلیدواژه‌ها:

M.A. Thesis:

Study of the relationship between the content dimension of the neglected curriculum and the professional competence of primary education graduates of the Farhangian University of Sabzevar Education

The purpose of this study was to investigate the relationship between the content dimension of the neglected curriculum and the professional competence of elementary education graduates of Sabzevar University of Education. The research method of this study is correlation. The statistical population of this study consisted of all graduates of elementary education in Farzian University of Sabzevar and functions who graduated from 1976-1976. From among 240 graduates, 140 were selected based on Krejcie and Morgan sample size table. Were. Two questionnaires were used for conducting this research: 1- Teacher Professional Qualification Questionnaire (Mollaiejad, 2012) with 39 items and rated teachers' professional competencies in three subgroups: managerial, cognitive-skill and attitude- Measured behavior. 2- The researcher-made questionnaire was a neglected syllabus with 30 items. The design of this questionnaire was based on the lived experiences of 30 alumni of Shahid Hashemi Nejad campus, which were used to ensure the selection of appropriate items and items of content validity. (CVR) was used and Cronbach's alpha test was used to check the reliability of the questionnaire. The reliability of the questionnaire was 0.85. The questionnaire measures the neglected curriculum in 10 indices. The results showed that there was a significant relationship between neglected curriculum and teachers' professional competence and all research hypotheses were confirmed.

Keywords: Teachers' professional competence, neglected curriculum