دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: علی داوطلب، ۱۳۹۸

شرایط شکلی و ماهوی معاملات شرطی در دفاتر اسناد رسمی

طبق تعریف سند که عبارت از هر نوشته‌ای است که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد، دو عنصر «نوشته بودن» و «قابل استناد بودن در مقام دعوی و دفاع» از ارکان متشکله سند محسوب می‌شود. دومین شرط از شرایط سند رسمی، این است که مقررات ماهوی- شکلی مربوط به تنظیم سند رعایت شده باشد. مهم‌ترین امری که باید در این عنوان رعایت شود، این است که مفاد سند ماهیتاً مخالف قوانین نیست. این امر را ماده (1288)ق.م، چنین تقریر کرده است که مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نیست. مفاد سند نباید مخالف قوانین ماهوی باشد. بنابراین، اگر مفاد سندی متوجه معامله‌ای باشد که موضوع آن فروش انسان یا تسهیل استفاده نامشروع از جسم آدمی یا فروش عین موقوفه باشد، چنین سندی باطل است. همچنین است چنانچه سندی دال بر اقرار باشد ولی نحوه تقریر آن به گونه‌ای باشد که آن را معلق گرداند، در اینجا بطلان سند به مفاد و مضمون آن بر می‌گردد، نه به شرایط صوری مربوط به تنظیم آن. البته، شرط عدم مخالفت با قانون، تنها از شرایط سند رسمی نیست؛ بلکه سند عادی نیز باید چنین شرطی را دارا باشد. می‌توان به مورد عدم مخالفت با قانون، موارد مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه را نیز افزود. بنابراین، اگر مفاد سندی مبنی بر تبلیغات تابوت فروشی در تلویزیون باشد، چنین سندی فاقد اعتبار است. واژگان کلیدی: شرایط شکلی، شرایط ماهوی، معاملات شرطی، دفاتر اسناد رسمی.

کلیدواژه‌ها: شرایط شکلی، شرایط ماهوی، معاملات شرطی، دفاتر اسناد رسمی.

M.A. Thesis:

The form and condition of contractual transactions in non-official bureaus

According to the definition of a document, which is any text that can be cited in a lawsuit or defense, the two elements of "being cited" and "being cited in defense and defense" are the constituent elements of the document. The second condition of the formal document conditions is that the substantive-form regulations relating to the regulation of the document are met. The most important thing to note in this title is that the provisions of the document are not inherently contrary to the rules. This has been stated by Article 1288 BC that the provisions of the document are valid if they are not contrary to the law. The provisions of the document shall not be contrary to the substantive law. Therefore, if the document's provisions concern a transaction involving the sale of human beings or facilitating the illicit use of the human body or the sale of the same endowment, such a document is void. It is also true that if the document proves to be admissible but how to interpret it in such a way as to suspend it, here the invalidation of the document will refer to its content and not to the formal conditions governing it. Of course, the condition of non-compliance with the law is not only one of the requirements of the official document, but the ordinary document must also have such a condition. There can also be cases of non-compliance with the law, cases of public order and good ethics. Therefore, if the document's content is that of a casket advertising on television, such a document is invalid. Keywords: Formal Conditions, Substantive Conditions, Conditional Transactions, Notaries.

Keywords: Formal Conditions, Substantive Conditions, Conditional Transactions, Notaries