دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: محمد صفایی بخش، ۱۳۹۹

واکاوی و رتبه بندی موانع توسعه ی صنعتی شهرستان سبزوار

امروزه واژه توسعه یافتگی با صنعتی شدن مقارن شده است؛ به عبارت دیگر، هیچ جامعه ای را نمی توان یافت که توسعه یافته نامیده شود اما صنعتی نباشد.در پی جویی مسائل و مشکلاتی که شهرستان سبزوار در راه رسیدن به توسعه و رشد دارد، بدون تردید صنعت از جایگاه ویژه ای برخوردار است. وبدون توجه به موانع توسعه صنعتی، یقینا به نتیجه گیری صحیح نخواهیم رسید. هدف این مطالعه شناسایی موانع توسعه صنعتی شهرستان سبزوار و رتبه بندی این موانع است. برای شناسایی موانع توسعه صنعتی با استفاده از مرور ادبیات موضوع و تطبیق مفهومی آن، موانع به 20 مولفه در 7 گروه امور اقتصادی ومالی- نقش دولت(حاکمیت)-نقش فرهنگ- نقش تکنولوژی - نیروی انسانی - نقش تجارت (بازار هدف) و نقش مواد اولیه وخام دسته بندی شد. برای پالایش و ارزیابی تناسب عوامل مستخرج با زمینه ها و شرایط واقعی شهرستان سبزوار، از روش دلفی فازی با نظر سنجی از خبرگان منتخب استفاده شدکه منجر به شناسایی21 مولفه در هفت بعد شد . پس از آن با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) اهمیت نسبی هریک از مولفه ها و ابعاد موثر به عنوان مانع توسعه صنعتی تعییی شد. رتبه بندی ابعاد موانع توسعه صنعتی به ترتیب ، شامل امور اقتصادی ومالی- نقش دولت(حاکمیت)-نقش فرهنگ- نقش تکنولوژی - نیروی انسانی - نقش تجارت (بازار هدف) و نقش مواد خام می باشند.

کلیدواژه‌ها: کلید واژگان : توسعه – توسعه صنعتی – موانع توسعه صنعتی – تحلیل سلسله مراتبی – دلفی فازی

M.A. Thesis:

Exploring and ranking oof industrial development barriers in sabzevar

Today, the term development coincides with industrialization; In other words, no society can be found that is called developed but not industrial. In search of issues and problems that Sabzevar city has in order to achieve development and growth, without a doubt, industry has a special place. And without considering the obstacles to industrial development, we will certainly not reach the right conclusion. The purpose of this study is to identify barriers to industrial development in Sabzevar city and rank these barriers. To identify barriers to industrial development after reviewing the literature and its conceptual application, barriers to 20 components in 7 groups of economic and financial affairs - the role of government (governance) - the role of culture - the role of technology - manpower - the role of trade (target market) and the role of materials Primary and raw were classified using fuzzy Delphi method and a working group consisting of experts, in three stages, expert opinions with a threshold of 0.4 were considered and collected. After three stages of the survey, all components were approved with an average higher than the mentioned threshold. Taken and a component was added to it. Obstacles are then ranked using the Analytic Hierarchy Process (AHP) method. By collecting questionnaires from twelve experts, including pairwise comparison tables, the results obtained from this study include 21 components in 7 groups. Ranking the dimensions of barriers to industrial development include economic and financial affairs, the role of government (governance), the role of culture, the role of technology, manpower, the role of trade (target market) and the role of raw materials, respectively.

Keywords: Keywords: Development - Industrial Development - Barriers to Industrial Development - Hierarchical Analysis - Fuzzy Delphi