دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: علی اکبر بحریار، ۱۳۹۸

جایگاه معاملات تعادلی در قانون ایران و حقوق تجارت بین الملل

یکی از مهم ترین معاملاتی که در تجارت بین المللی برای انتقال فناوری صنعتی سازی و توسعه زیربنایی کشورها و هم چنین برای ایجاد تعادل قراردادی و موازنه تجاری منعقد می شود معاملات تعادلی است که از انواع و روش های تجارت متقابل می باشد. معاملات تعادلی با نام های دیگری هم چون مشارکت صنعتی و جبران های صنعتی شناخته می شود این معاملات بر اساس موافقت نامه های جبرانی و متقابل شکل می گیرند که در آن خریدار که معمولاً دولت است، خرید خدمات و کالاهای گران قیمت صنعتی را به انجام یک¬سری تعهدات جبرانی و متقابل توسط صادرکننده مشروط می نماید. معاملات تعادلی به دو نوع اصلی تقسیم می شوند. معاملات تعادلی مستقیم شامل جبران ها و تعهدات متقابلی هستند که به اقلام خریداری شده ارتباط مستقیم دارند. در مقابل، در معاملات تعادلی غیرمستقیم، جبران ها و تعهدات متقابلی که ارائه می شوند به اقلام خریداری شده ربطی ندارند. از مهم ترین جبران هایی که دراین قراردادها درخواست و ارائه می شوند می توان به تولید مشترک، کمک های اعتباری صدور مجوز بهره برداری، آموزش، فناوری اشاره کرد. از میان تولید مشترک و پیمانکاری فرعی تنها در معامله تعادلی از سه سند مستقل، یعنی قرارداد صادرات، معاملات تعادلی و موافقت نامه مبنایی که دو قرارداد نخست را به هم مرتبط می سازد تشکیل یافته است. وابستگی متقابل این اسناد و ارتباط وثیق آن ها به معامله تعادلی یک شخصیت حقوقی مستقل بخشیده است. واژگان کلیدی: معاملات تعادلی، تجارت متقابل، حقوق رقابت، رقابت تجاری، انتقال فناوری

کلیدواژه‌ها:

M.A. Thesis:

position Of Balanced Transactions in Iranian Law and Internatinal Trade Law

One of the most important transactions in international trade for the transfer of industrialization technology and infrastructure development of countries as well as for the creation of contractual equilibrium and trade balance is the equilibrium trade which is one of the types and methods of mutual trade. Equilibrium transactions, also known as industrial partnerships and industrial compensation, are based on compensatory and reciprocal agreements in which the buyer, usually a government, purchases expensive industrial services and goods to perform one. A set of conditional and reciprocal obligations by the exporter. Equilibrium transactions are divided into two main types. Direct equilibrium transactions include countermeasures and obligations that are directly related to the items purchased. Conversely, in indirect equilibrium transactions, the countervailing compensations and liabilities offered are not relevant to the purchased items. The most important compensations offered in these contracts can be co-production, licensing aids, training, technology. Of the joint production and subcontracting, only the equilibrium transaction consists of three independent documents, namely the export contract, the equilibrium transaction, and the underlying agreement that bind the first two contracts. The interdependence of these documents and their genuine relevance has led to the equilibrium transaction of an independent legal entity. Keywords: Equilibrium Transactions, Mutual Trade, Competition Rights, Business Competition, Technology Transfer

Keywords: