دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: عاطفه عباس زاده، ۱۳۹۸

بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از تصرفات مالکانه در حقوق ایران و انگلیس

یکی از مباحث مهم حقوق مدنی، مسئولیت مدنی می‌باشد. با حدوث تحولات قابل توجه در حوزه‌های مختلف و گوناگون قواعد مرتبط با مسئولیت مدنی کاربرد بیشتری پیدا کردند. مسائل مرتبط با مسئولیت در حوزه مسئولیت مدنی مالک و متصرف بیش از حوزه‌های دیگر مورد توجه قرار گرفته است. به نظر می‌رسد در قانون ایران وضع قوانین در این حوزه از مسئولیت مدنی تا حد زیادی مغفول مانده است؛ این در حالی است که در حقوق انگلیس که اصولا با اتکا به رویه قضایی مبادرت به اتخاذ تصمیم و حل و فصل دعاوی می‌نمایند، توجه شایانی به مسائل مسئولیت مدنی شده است. در قانون ایران مسئولیت مدنی ناشی از تصرفات مالکانه بر مبنای تقصیر است، اثبات این تقصیر بر عهده زیان دیده می‌باشد. منتها در خصوص زیان‌های ناشی از وسایل نقلیه مسئولیت عینی است. البته با اصلاح قانون بیمه اجباری در سال 1387 به نظر می‌رسد مسئولیت عینی تغییر یافته و دارنده تنها مکلف به بیمه نمودن مسئولیت شده است. در حقوق انگلیس رویه قضایی متمایل به گسترش مسئولیت عینی بوده به گونه ای که متصرف هر شیء به طور مطلق مسئول جبران خسارت ناشی از مال تحت تصرف خود می‌باشد، تا جایی که در ارتباط با اشیاء و یا املاک خطرناک قوه قاهره نیز در سلب مسئولیت مالک و یا متصرف بی تاثیر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها: واژگان کلیدی: تقصیر، تصرف، مالکیت، مال، مسئولیت مدنی.

M.A. Thesis:

Comparative study of civill liability arising from self_possession in iranian and british law

One of the important issues of civil rights is civil liability. Due to the significant developments in various fields and rules of civil liability became more applicable. Issues related to liability in the domain of civil liability of the owner and occupier have been taken into consideration more than other areas. It seems that the law of Iran in this area has largely neglected civil liability, while English law, which relies heavily on litigation, has received considerable attention. Issues have become civil liability. In Iranian law, civil liability arises from the ownership of the property on the basis of fault, proving that the fault is incurred. However, there is objective responsibility for the damage caused by vehicles. However, with the amendment of the compulsory insurance law in 2008, it seems that objective liability has changed and the holder is only obliged to insure the liability. In British law, judicial practice tends to extend objective liability in such a way that the owner of any object is solely liable for compensation for the property he has occupied, so far as in the discretion of the Cairo authorities on objects or dangerous property. Or the owner is ineffective.

Keywords: Keywords: blame, occupation, ownership, property, civil liability.