دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: عاطفه عباس زاده، ۱۳۹۸

بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از تصرفات مالکانه در حقوق ایران و انگلیس

حقوق رقابت یکی از موضوعات پر کاربرد در عرصه اقتصاد و حقوق است؛ پژوهش حاضر با موضوع بررسی مسئولیت مدنی ناشی از نقض قواعد حقوق رقابت در بازار بورس در صدد است قواعد و محدودیت های مربوط به حقوق رقابت در بازار بورس و مسئولیت مدنی ناشی از نقض این قواعد را تحلیل نماید. اعمال و توافقاتی هستند که مخالف قواعد حقوق رقابت بوده و بر بازار بورس نیز تأثیر گذارند. این اعمال شامل توافقات ضد رقابتی، سو استفاده از موقعیت اقتصادی مسلط و انحصار می¬گردد. اگر هر یک از افعال زیانبار فوق توسط بنگاه¬های اقتصادی اعم از کوچک و بزرگ به وقوع بپیوندد و از رهگذر آن¬ها خسارتی بر شرکت ها و یا سهامداران بازار بورس وارد شود و رابطه سببیت بین آن¬ها محرز باشد بنگاه¬های مزبور از باب مسئولیت مدنی ضامن بوده و ملزم به جبران خسارت می¬باشند. جبران خسارت در برابر مصرف کنندگان بیشتر به صورت جبران ضررهای مالی نمود پیدا می کند و در تعامل با سایر بنگاه های اقتصادی به صورت فسخ و یا بطلان است. مسئولیت مدنی ایجاد شده از قواعد حقوق رقابت در مواردی به دلیل تقابل با قواعد حقوق مالکیت فکری ایجاد می شود. راه حل مقابله با آن تعادل قواعد مالکیت معنوی می باشد. مشکل اساسی شناخت دامنه خسارت وارد شده و اشخاص زیان دیده در بحث وقوع ضرر می¬باشد. این مهم می¬تواند با پیگیری¬های مدعی العموم و یا تشکل¬ها تا حد زیادی مرتفع گردد.

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی، حقوق رقابت، بازار بورس، نقض قواعد.

M.A. Thesis:

Comparative study of civill liability arising from self_possession in iranian and british law

Competition Law is one of the most important issues in the field of economics and law; the present study examines the civil liability of violating the rules of competition law in the stock market. The rules and restrictions related to competition rights in the stock market and civil liability due to violations Analyze these rules. Acts and agreements that are against the rules of competition law and affect the stock market. These include anti-competitive agreements, abusive domination and monopoly positions. If any of the above-mentioned harmful acts are carried out by small and medium-sized enterprises, causing damage to companies or stockholders of the stock market, and the causal relationship between them is established, then the said enterprises Civil liability is a guarantor and is subject to compensation. Compensation to consumers is more likely to compensate for financial losses, and in term of interruptions with other businesses, they are terminated or void. The civil liability created by the rules of competition law in some cases is caused by the confrontation with the rules of intellectual property rights. The solution to this is the balance of the rules of intellectual property. The basic problem is knowing the extent of the damage and the loss of the affected person in the discussion of the occurrence of a loss. This can be greatly improved by pursuing prosecutors or organizations.

Keywords: : integration, monopoly, competition law, dominant economic position