دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: زهرا جلمبادانی، ۱۳۹۸

نظارت سهامداران نهادی؛ نگهداشت وجه نقد،اهرم مالی و ارزش شرکت

ایجاد ارزش و افزایش ثروت سهامداران در بلندمدت از مهمترین اهداف شرکت¬ها محسوب می¬شود. سرمایه¬گذاران همواره تمایل دارند تا از میزان موفقیت مدیران در به کارگیری از سرمایه آن¬ها و همچنین از میزان کیفیت گزارش¬گری مالی شرکت آگاهی یابند. هدف اصلی این پژوهش، تعیین تاثیر نظارت سهامداران نهادی، نگهداشت وجه نقد، اهرم مالی و ارزش شرکت در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. این پژوهش برای یک دوره¬ی 5 ساله در سال¬های 93 تا 97 و در تعداد 135 شرکت انجام شد. اطلاعات نمونه¬ی شرکت‌های مورد مطالعه پس از بررسی در دسترس بودن اطلاعات آن¬ها با جمع‌آوری به کمک نرم¬افزار اکسل طبقه‌بندی و به کمک نرم‌افزار ایویوز مورد آنالیز و تحلیل واقع شدند. نتایج نشان¬دهنده¬ی رابطه¬ی مثبت نظارت سهامداران نهادی با هزینه¬های مالی و تقسیم سود است¬،¬ ولی بین نظارت سهامداران نهادی با اهرم مالی و نگهداشت وجه نقد رابطه¬ای یافت نشد. در فرضیه¬های پنجم تا هفتم نیز اثر تعدیلی نظارت سهامداران نهادی بر رابطه¬ی بین متغیرها مورد بررسی قرار گرفت، به¬طوری که نظارت سهامداران نهادی ارتباط بین هزینه مالی و نگهداشت وجه نقد را تعدیل می¬کند، و ارتباط نیز مثبت و معنادار می¬باشد و نظارت سهامداران نهادی ارتباط بین نگهداشت وجه نقد و ارزش شرکت را تعدیل می¬کند، و ارتباط نیز منفی و معنادار می¬باشد و هم¬چنین نظارت سهامداران نهادی اثری بر رابطه¬ی بین تقسیم سود و نگهداشت وجه نقد نداشت.

کلیدواژه‌ها: نظارت سهامداران نهادی- نگهداشت وجه نقد- اهرم مالی- هزینه‌های مالی- ارزش شرکت

M.A. Thesis:

Institutional Ownership Supervision; cash ratio, leverage, firm value

Creating value and increasing shareholder wealth in the long run is one of the most important goals of companies. Investors are always keen to know the extent to which managers are successful in using their capital as well as the quality of a company's financial reporting. The main purpose of this study was to determine the impact of institutional shareholder supervision, cash holdings, financial leverage, and firm value on the Tehran Stock Exchange. The study was conducted for a period of 5 years from 2014 to 2018 in 135 companies. Sample data of the companies studied were analyzed by Excel using software and analyzed by Aviv software. The results showed a positive relationship between institutional shareholder supervision with financial costs and profit sharing, but no relationship was found between institutional shareholder supervision with financial leverage and cash holdings. Hypotheses 5 to 7 also examined the moderating effect of institutional shareholder supervision on the relationship between variables, such that institutional shareholder control moderates the relationship between financial cost and cash holding, and the relationship is positive and significant, and institutional shareholder relationship between variables. Adjustment of cash and firm value moderated, and the relationship was negative and significant, and institutional shareholder supervision had no effect on the relationship between dividend and cash holdings.

Keywords: Institutional Shareholder Supervision, Cash Retention, Financial Leverage, Financial Costs, Company