دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مجتبی بلالی حسن اباد، ۱۳۹۸

بررسی تاثیر رسانه اجتماعی برمقاومت در برابر نوآوری با نقش میانجی عدم پیچیدگی ،موانع ریسک عملکرد و الگو های کاربردی در خدمات بانکداری اینترنتی

در این پژوهش تلاش شده است تا مدیریت منابع انسانی سبز و شیوه های مدیریت زنجیره تأمین سبز بر عملکرد پایدار را بررسی کند. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پژوهش توصیفی، پیمایشی و همبستگی محسوب می‌گردد.¬جامعه آماری این پژوهش، کلیه مشتریان بانک ملی خراسان رضوی می‌باشد. در پژوهش حاضر براساس فرمول کوکران برای جوامع نامحدود تعداد 384 نفر از مشتریان بانک ملی به‌عنوان حجم نمونه و به¬روش نمونه گیری تصادفی ساده مورد انتخاب قرار گرفت. روش جمع‌آوری داده‌ها از طریق پرسش‌نامه ماتسو و همکاران (2018) بوده است. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها بر حسب فرضیه‌های این پژوهش، از روش آمار توصیفی و آمار استنباطی که جهت انجام تحلیل عاملی از نرم‌افزار SPSS و جهت بررسی و تحلیل فرضیه های پژوهش از روش معادلات ساختاری از نرم‌افزار Lisrel استفاده شده است.¬نتایج ضریب مسیر و معناداری برای اثر اجتماعی بر موانع ریسک عملکرد، الگوهای کاربردی و موانع نوآوری به ترتیب (78/0/، 12/7)، (81/0، 33/9)، (62/0، 47/6) به دست آمد برای تأثیر موانع ریسک عملکرد و الگوهای کاربردی بر موانع نوآوری نیز به ترتیب (78/0، 46/4) و (51/0 و 55/6) به دست آمد. از این‌رو رسانه اجتماعی بر مقاومت در برابر نوآوری با نقش میانجی عدم پیچیدگی، موانع ریسک عملکرد و الگوهای کاربردی ¬در خدمات بانکداری اینترنتی تأثیر مثبت و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها: رسانه‌ی اجتماعی، مقاومت دربرابرنوآوری، موانع ریسک عملکرد، الگوهای کاربردی

M.A. Thesis:

Investigating the Impact of Social Media on Resistance to Innovation with the Mediator of Non-complexity, Performance Risk Barriers and Usage Patterns in Internet Banking Services

In this study, we attempted to examine green HRM and green supply chain management practices on sustainable performance. The present study is applied in terms of purpose and descriptive, survey and correlational. The statistical population of this research is all customers of Melli Bank of Khorasan Razavi. In the present study, based on Cochran formula for unlimited communities, 384 customers of Melli Bank were selected as the sample size using simple random sampling. Data were collected through Matsu et al (2018) questionnaire. Descriptive statistics and inferential statistics were used to analyze the data according to the hypotheses of this study. SPSS software was used for factor analysis and LISREL software was used to analyze the research hypotheses. Path coefficient and significance for social impact on performance risk barriers, application patterns and innovation barriers, respectively (0.78, 7.12), (0.81, 9.33), (0.62, 6.47) The results obtained for the impact of performance barriers and performance patterns on the barriers to innovation were (0.78, 4.46) and (0.51 and 6.55), respectively. Performance and application patterns in Internet banking have a positive and significant impact.

Keywords: : Social Media, Resistance to Innovation, Performance Risk Barriers, Practical Models