دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مجتبی بلالی حسن اباد، ۱۳۹۸

بررسی تاثیر رسانه اجتماعی برمقاومت در برابر نوآوری با نقش میانجی عدم پیچیدگی ،موانع ریسک عملکرد و الگو های کاربردی در خدمات بانکداری اینترنتی

در این تحقیق تلاش شده است تا مدیریت منابع انسانی سبز و شیوه های مدیریت زنجیره تامین سبز بر عملکرد پایدار را بررسی کند. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق توصیفی، پیمایشی و همبستگی محسوب می‌گردد. جامعه آماری این پژوهش، کلیه کلیه مشتریان بانک ملی خراسان رضوی می‌باشد در تحقیق حاضر براساس فرمول کوکران برای جوامع نامحدود تعداد 384 نفر از مشتریان بانک ملی به عنوان حجم نمونه و به روش نمونه گیری تصادفی ساده مورد انتخاب قرار گرفت. روش جمع‌آوری داده‌ها از طریق پرسشنامه ماتسو وهمکاران (2018) بوده است. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها بر حسب فرضیه‌های این پژوهش، از روش آمار توصیفی و آمار استنباطی، که جهت انجام تحلیل عاملی از نرم‌افزار SPSS و جهت بررسی و تحلیل فرضیات تحقیق از روش معادلات ساختاری از نرم‌افزار لیزرل استفاده شده است. نتایج نشان داد رسانه اجتماعی برمقاومت دربرابرنوآوری با نقش میانجی عدم پیچیدگی، موانع ریسک عملکرد و الگوهای کاربردی در خدمات بانکداری اینترنتی تاثیر مثبت و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها: رسانه اجتماعی ،مقاومت دربرابرنوآوری ، عدم پیچیدگی، موانع ریسک عملکرد ، الگوهای کاربردی

M.A. Thesis:

Investigating the Impact of Social Media on Resistance to Innovation with the Mediator of Non-complexity, Performance Risk Barriers and Usage Patterns in Internet Banking Services

In this study, we attempted to examine green HRM and green supply chain management practices on sustainable performance. The present study is applied in terms of purpose and descriptive, survey and correlational. The statistical population of this research is all customers of Melli Bank of Khorasan Razavi. In the present study, based on Cochran formula for unlimited communities, 384 customers of Melli Bank were selected as the sample size using simple random sampling. Data were collected through Matsu et al (2018) questionnaire. Descriptive statistics and inferential statistics were used to analyze the data according to the hypotheses of this study. SPSS software was used for factor analysis and LISREL software was used to analyze the research hypotheses. The results showed that social media had a significant positive impact on coping with mediating role of complexity, performance risk barriers and application patterns in internet banking services.

Keywords: Social Media, Resistance to Innovation, Non-Complexity, Performance Risk Barriers, Practical Models