دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مریم صدیقی، ۱۳۹۸

جایگاه مطالبه سود مازاد بر نرخ بانک مرکزی در قراردادهای بانکی

اخذ جریمه دیرکرد باز پرداخت تسهیلات بانکی از جمله مباحث چالشی نظام بانکداری بدون ربا در ایران به شمار می‌آید که همواره مورد انتقاد کارشناسان قرار داشته است. با وجود اظهار نظرها و بحث های فراوان فقهی، حقوقی و اقتصادی از سوی کارشناسان و خبرگان، باید اعتراف کرد هنوز این امر قابل مناقشه و ابهام است و راهکاری که هم از نظر فقهی و هم از نظر اقتصادی مورد قبول باشد ارائه نشده است. این مقاله که به روش تحلیلی- توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه ای تهیه شده است، سعی دارد پس از مرور راهکارهای ارائه شده و ادله فقهی آن، راهکاری نوین برای رفع این چالش پیشنهاد کند. این راهکار بر پایه تأسیس نهادی به نام «صندوق تخصصی تسهیلات و وصول مطالبات» ارایه شده است. اخذ جریمه دیرکرد باز پرداخت تسهیلات بانکی از جمله مباحث چالشی نظام بانکداری بدون ربا در ایران به شمار می‌آید که همواره مورد انتقاد کارشناسان قرار داشته است. با وجود اظهار نظرها و بحث های فراوان فقهی، حقوقی و اقتصادی از سوی کارشناسان و خبرگان، باید اعتراف کرد هنوز این امر قابل مناقشه و ابهام است و راهکاری که هم از نظر فقهی و هم از نظر اقتصادی مورد قبول باشد ارائه نشده است. این مقاله که به روش تحلیلی- توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه ای تهیه شده است، سعی دارد پس از مرور راهکارهای ارائه شده و ادله فقهی آن، راهکاری نوین برای رفع این چالش پیشنهاد کند. این راهکار بر پایه تأسیس نهادی به نام «صندوق تخصصی تسهیلات و وصول مطالبات» ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها: مطالبات بانکی، جریمه تأخیر تأدیه، تعزیر، بانکداری اسلامی