دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: معصومه سادات میرساوه، ۱۳۹۸

اثربخشی بازی درمانی گروهی بر کاهش افسردگی و اضطراب کودکان مبتلا به بیماریهای خاص در شهر سبزوار

بیماری های خاص جزءبیماریهایمزمنونادردرکودکاناستکهباآسیبهایروانشناختی همراه است. مطالعات نشان داده اند که افسردگی و اضطراب از شایع ترین اختلالات عاطفی در بیماران مبتلا به بیماری های خاص می باشد. در میان رویکردهای روان درمانی مختص کودکان، بازی درمانی جایگاه ویژه ای به خود اختصاص داده است. بنابراین هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی بازی درمانی گروهی در کاهش افسردگی و اضطراب کودکان مبتلا به بیماری های خاص بود. مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی؛ و از نوع روش پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی دو گروهی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل نابرابر بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه کودکان 11-8 سال مبتلا به بیماری های خاص تحت حمایت موسسه خیریه حضرت علی اصغر (ع) شهر سبزوار بودند. از این تعداد 30 نفر به شیوه داوطلبانه حضور یافتند؛ سپس نمونه آماری به روش گمارش تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش (هر گروه 15 نفر) جایگزین شدند. پس از تعیین گروه های مورد نظر، گروه آزمایش 10 جلسه 60 دقیقه ای بازی درمانی گروهی بر اساس رویکرد ساختارمند به شیوه شناختی-رفتاری دریافت کردند و گروه کنترل در لیست انتظار باقی ماندند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس افسردگی کودکان تیشر (1983) و مقیاس تجدید نظر شده اضطراب آشکار کودکان ریچموند و رینولدز (1987) استفاده شد. دادهای جمع آوری شده با استفاده از روش های آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (تحلیل کواریانس تک متغیره و چند متغیره) با کمک نرم افزار spss ویراست 23 تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد بازی درمانی گروهی در کاهشافسردگی و اضطراب (و مولفه هایش)،کودکان مبتلا به بیماری های خاصتاثیر معنی داری داشته است (p<05/0).

کلیدواژه‌ها: اضطراب، افسردگی، بازی درمانی گروهی، کودکان

M.A. Thesis:

the effectiveness of group therapy games on decreasing on decreasing depreassion and anxiety in children with specific diseases, sabzevar

Certain diseases are one of the rare and chronic diseases in children that are associated with psychological disorders. Studies have shown that depression and anxiety are the most common affective disorders in patients with certain diseases. Among child-centered psychotherapy approaches, play therapy has a special place. Therefore, the purpose of the present study was to determine the effectiveness of group play therapy in reducing depression and anxiety in children with specific diseases. The purpose of this study was practical and the research method was a quasi-experimental two-group study with pretest-posttest design with unequal control group. The statistical population of this study was all children aged 8-11 years with specific diseases supported by ali asghar charitable institute in sabzevar. Thirty of them were volunteered, then the statistical sample was randomly assigned into two control and experimental groups (15 in each group). After specifying the target group, the experimental group received 10, 60-minute sessions of group therapy based on a cognitive-behavioral structured approach and the control group remained on the waiting list. Data were collected using the tischer child depression scale (1983) and the Richmond and the Richmond and Reynolds child anxiety inventory revised (1987). The collected data were analyzed using descriptive statistics (mean and standard deviation) and inferential statistics (univariate and multivariate analysis of covariance) using spss 23 software. The results showed that group play therapy had a significant effect on reducing depression and anxiety ( and its components) in children with specific diseases.

Keywords: Anxiety, depression, group therapy, children