دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: معصومه طالبیان، ۱۳۹۸

کاهش در حق الزحمه حسابرسی، بحرانهای مالی، کیفیت سود و کیفیت حسابرسی

حق الزحمه حسابرسی آثار متفاوتی برفرایند حسابرسی، کیفیت سود ، کیفیت حسابرسی،بحرانهای مالی و ... دارد و کاهش آن نیز این متغیرهارا تحت تاثیر قرار خواهد داد مثلا ممکن است حسابرس در رقابت با دیگران ، حق الزحمه کمتری را به روش مناقصه ای به صاحبکار پیشنهاد دهد یا اینکه بر میزان پرداختی به عنوان یک وجه تمایز با دیگر رقبا توجه ویژه داشته باشد،بنابراین همین عوامل تاثیر مستقیم و منفی بر کیفیت حسابرسی و کیفیت سود در طی بحران های مالی خواهد داشت.در این تحقیق به دنبال اثر کاهش حقالزحمه حسابرس بر کیفیت سود و کیفیت حسابرسی در طی بحرانهای مالی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس بوده ایم. روش تحقیق کاربردی است که به بررسی همبستگی بین متغیرها می¬پردازد و از روش کتابخانه ای به جمع آوری داده پرداخته شده است و از آن داده ها برای خروجی نتیجه از سال 1390 تا 1396 از 100 موسسه حسابرسی استفاده شده است .بعد از بررسی عوامل مربوط به کاهش در حق الزحمه حسابرسی(متغیراول)،عوامل موثر بر بحران مالی(متغیر دوم)،عوامل مرتبط وموثر برکیفیت سود(متغیر سوم)،عوامل مرتبط و تاثیرپذیر از کیفیت حسابرسی(متغیر چهارم)یافته ها نشان می دهد: بین حق الزحمه حسابرسی و کیفیت حسابرسی،کیفیت سود و بحران مالی رابطه معنا داری وجود داد و این متغیرها براساس آزمون همبستگی اسپیرمن بهم وابسته بوده و براساس تحلیل رگرسیون(خی دو) برهم تاثیر دارند .

کلیدواژه‌ها: حق الزحمه حسابرسی ، مدیریت سود ، کیفیت حسابرسی ، بحران مالی